בידוד, בדידות, ואהבת חינם

ויקהלפקודי–תש"פהרבשמואלרבינוביץ–רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםבפרשיותהשבוע'ויקהל פקודי'נקראעלהקמתהמשכן–המקדשהזמנישליווהאתעםישראלבנדודיו,עדלהקמתהמקדשהקבועעלהרהביתבירושלים.המשכןוכמוהוהמקדש,היוואתהמרכזהרוחנישלהעם.דברזהבאלידיביטויבכךשהעםחנהבמדברסביבהמשכן,וכלההכרעותהמשפטיותוההלכתיותהיומתקבלותבביתהדיןהסמוךלמקדשבירושלים.לאחרשנבנההמקדשבירושליםעלידישלמההמלך,הואהפךלמקוםהיחידשבוהותרלהקריבקורבנות,ובעצם,למרכזהרוחניהלגיטימיהיחידשהיהלעם.פרשהזוהמתארתאתהקמתהמשכןנקראת"ויקהל",מלשוןהתקהלותוהתאחדות.ללמדנוכימרכזרוחנישאיננומושתתעלאחדות,איןלוערך,ואףאיןלוזכותקיום,כפישציינוחכמינוזכרםלברכהאתאחתהסיבותשהביאהלחורבןהמקדש:'שנאתחינם'.בעקבותכךכתבהרבאברהםיצחקהכהןקוק,רבההראשישלארץישראלבתחילתהמאהה :"אםנחרבנו,ונחרבהעולםעימנו,עלידישנאתחינם–נשובלהיבנות,והעולםעימנוייבנה,עלידיאהבתחינם"(אורותהקודשג',עמ'שכד).נראהכידבריםאלונוגעיםבמיוחדלמצבהחריגשאליונכנסההאנושותבשבועותהאחרונים.העולםכולונכנסבתקופההאחרונהלמצבחירוםבעקבותהתפשטותושלנגיףהקורונה.מיליוניבניאדםנמצאיםבבידוד,מאותאלפיםחוליםולצערינואלפיםמתוכתוצאהמהידבקותבנגיף.זהוזמןקשה.שכולנושולחיםאיחוליהחלמהמהירהלכלהחולים,ותנחומיםלמשפחותהנספים.ליבנועימכם.חשובשננהגכולנובאחריותלפיההוראותהמחמירותשלהרשויות,בכלמדינהלפיההנחיותשלאנשיהבריאות.לאףאדםאיןזכות יתר(פריבילגיה)לנהוגבחוסראחריות,מפנישהואעלוללהזיקבכךלאנשיםאחרים.זאתמלבדהערךהיהודי"ונשמרתםמאודלנפשותיכם"(דבריםד,טו).במסורתהיהודית,עתצרהכמוזושאליהנקלענו,מהווההזדמנותלחשבוןנפש.היחידוהכללנקראיםלחשובמהעליהםלתקן.דומהכינגיףזהשהכניסמיליוניבניאדםלבידוד,מרמזלנועלשניתחומיםשראוישנתחזקבהם:ערךהמשפחתיותותופעתהבדידות.כניסהלבידודשלמשפחות–הוריםוילדיםביחד–מהווההזדמנותלתקןאתמהשלעיתיםאיננומצליחיםליישם.ימיםאלויכוליםלייצרזמןאיכות,שבונוכלאנו,ההורים,להקשיבלילדינו,לשוחחאיתם,לצחוק,לספרסיפורים–לעשותאתכלמהשאנורוציםלעשותולאמספיקים.זהוזמןלחדשאתהמשפחתיותהשחוקהולרענןאתהיחסיםביןבניהמשפחה.כאמור,זהוזמןלחשבוןנפש,ומותרלנולחשובהאםייתכןשנטשנוקצתאתהרוח,אתהאחדותואתהקהילתיות,ונתנוהעדפהמוגזמתלאינדיבידואלול'עכשוויות'.ההתכנסותהמשפחתיתהכפויה,מזכירהלנוהיכןנמצאהחוסןהאמיתישלנו,מההםהערכיםהחשוביםלנו,אלושאנובאמתמתגאיםבהם–לאקריירהולאהצלחהפיננסית,אלאערכיהרוח,האמונה,המוסרוהמשפחה.בנוסף,נגיףהקורונהשהכניסרביםמאיתנולבידוד,מזכירלנואתהאנשיםשנמצאיםתמידבבדידותחברתית.האםאנושמיםלבלאותםאנשיםשבודדיםתמיד,שחוזריםכללילהלביתריק?אלושאיןלהםמשפחה,ולפעמיםגםלאהורים.אלושנמצאיםבביתומצפיםלמישהושיחייךאליהם,שישמעאתקולם.אלושמצפיםלתגובהאחתאושתיים,וגםאתזההםלאמקבלים...הםבודדים.האםאנוזוכריםאתהבודדיםהללו?האםאנועושיםמספיקלמענם?כמהקשההיאהבדידות,וכמהקללגבורעליה–בחיוך,במילהטובה,בתשומתלב,בשיחתטלפוןקצרה.אםכלאחדמאיתנויזכוראדםאחדויקפידלשלוחלומידיפעםמיסרוןלסלולרי,אולילפעמיםגםיתקשראליוממש,לפעמיםיזמיןאותולצעידהמשותפת,לסעודהמשותפתאוכלדבראחרמשותף ייתכןוהואיצילאתחייו.איךנקראאתאותהקריאה?כיצדנצליחלהכניסבליבםשלאנשיםאתהרגשהנוראשלהבדידות?כיצדיכולמישאיננוסובלמבדידותלהביןלליבושלהבודד?נגיףהקורונהוהבידודשנכפהעלינו–מטעימיםאותנובמעטאתטעמהשלהבדידות.לפתעחסרלנוהמפגשהחברתישאנורגיליםאליו.כעתאנומביניםכמההצוותבעבודההואחלקמחיינו.עתהקללנולהביןכמהתורמתלנוהחברה,ומהיהיכולתהנפלאהשישבידינולהפיגאתהבדידותשלהזולת!אוליכעתזההזמןלקרוא:אמצואדםאחד,אדםבודדאחד,שאתםתהפכואותולמאושר!כלאחדמאיתנויכוללעשותאתהעולםהזהעולםמאושריותר,עולםשמסתובביםבויותראנשיםעםחיוךעלהפנים.נרבה"אהבתחינם",ובזכותזהתתקבלנההתפילותונצליחלגבורעלהנגיףהמאייםולצלוחאתהתקופההקרובהבשלום,בבריאותובשמחה.

ויקהל פקודי – תש”פ

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשיות השבוע ‘ויקהל-פקודי’ נקרא על הקמת המשכן – המקדש הזמני שליווה את עם ישראל בנדודיו, עד להקמת המקדש הקבוע על הר הבית בירושלים.

המשכן וכמוהו המקדש, היוו את המרכז הרוחני של העם. דבר זה בא לידי ביטוי בכך שהעם חנה במדבר סביב המשכן, וכל ההכרעות המשפטיות וההלכתיות היו מתקבלות בבית הדין הסמוך למקדש בירושלים.
לאחר שנבנה המקדש בירושלים על ידי שלמה המלך, הוא הפך למקום היחיד שבו הותר להקריב קורבנות, ובעצם, למרכז הרוחני הלגיטימי היחיד שהיה לעם.

פרשה זו המתארת את הקמת המשכן נקראת “ויקהל”, מלשון התקהלות והתאחדות.
ללמדנו כי מרכז רוחני שאיננו מושתת על אחדות, אין לו ערך, ואף אין לו זכות קיום, כפי שציינו חכמינו זכרם לברכה את אחת הסיבות שהביאה לחורבן המקדש:
‘שנאת חינם’. בעקבות כך כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי של ארץ ישראל בתחילת המאה ה-20:

“אם נחרבנו, ונחרב העולם עימנו, על ידי שנאת חינם – נשוב להיבנות, והעולם עימנו ייבנה, על ידי אהבת חינם”
 (אורות הקודש ג’, עמ’ שכד).

נראה כי דברים אלו נוגעים במיוחד למצב החריג שאליו נכנסה האנושות בשבועות האחרונים.

העולם כולו נכנס בתקופה האחרונה למצב חירום בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה. מיליוני בני אדם נמצאים בבידוד, מאות אלפים חולים ולצערינו אלפים מתו כתוצאה מהידבקות בנגיף.

זהו זמן קשה. שכולנו שולחים איחולי החלמה מהירה לכל החולים, ותנחומים למשפחות הנספים. ליבנו עימכם.

חשוב שננהג כולנו באחריות לפי ההוראות המחמירות של הרשויות, בכל מדינה לפי ההנחיות של אנשי הבריאות.
לאף אדם אין זכות-יתר (פריבילגיה) לנהוג בחוסר אחריות, מפני שהוא עלול להזיק בכך לאנשים אחרים. זאת מלבד הערך היהודי “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם” (דברים ד, טו).

במסורת היהודית, עת צרה כמו זו שאליה נקלענו, מהווה הזדמנות לחשבון נפש. היחיד והכלל נקראים לחשוב מה עליהם לתקן. דומה כי נגיף זה שהכניס מיליוני בני אדם לבידוד, מרמז לנו על שני תחומים שראוי שנתחזק בהם: ערך המשפחתיות ותופעת הבדידות.

כניסה לבידוד של משפחות – הורים וילדים ביחד – מהווה הזדמנות לתקן את מה שלעיתים איננו מצליחים ליישם. ימים אלו יכולים לייצר זמן איכות, שבו נוכל אנו, ההורים, להקשיב לילדינו, לשוחח איתם, לצחוק, לספר סיפורים – לעשות את כל מה שאנו רוצים לעשות ולא מספיקים. זהו זמן לחדש את המשפחתיות השחוקה ולרענן את היחסים בין בני המשפחה.

כאמור, זהו זמן לחשבון נפש, ומותר לנו לחשוב האם ייתכן שנטשנו קצת את הרוח, את האחדות ואת הקהילתיות, ונתנו העדפה מוגזמת לאינדיבידואל ול’עכשוויות’.
ההתכנסות המשפחתית הכפויה, מזכירה לנו היכן נמצא החוסן האמיתי שלנו, מה הם הערכים החשובים לנו, אלו שאנו באמת מתגאים בהם – לא קריירה ולא הצלחה פיננסית, אלא ערכי הרוח, האמונה, המוסר והמשפחה.

בנוסף, נגיף הקורונה שהכניס רבים מאיתנו לבידוד, מזכיר לנו את האנשים שנמצאים תמיד בבדידות חברתית.
האם אנו שמים לב לאותם אנשים שבודדים תמיד, שחוזרים כל לילה לבית ריק? אלו שאין להם משפחה, ולפעמים גם לא הורים.
אלו שנמצאים בבית ומצפים למישהו שיחייך אליהם, שישמע את קולם. אלו שמצפים לתגובה אחת או שתיים, וגם את זה הם לא מקבלים…

הם בודדים. האם אנו זוכרים את הבודדים הללו? האם אנו עושים מספיק למענם?

כמה קשה היא הבדידות, וכמה קל לגבור עליה – בחיוך, במילה טובה, בתשומת לב, בשיחת טלפון קצרה. אם כל אחד מאיתנו יזכור אדם אחד ויקפיד לשלוח לו מידי פעם מיסרון לסלולרי, אולי לפעמים גם יתקשר אליו ממש, לפעמים יזמין אותו לצעידה משותפת, לסעודה משותפת או כל דבר אחר משותף – ייתכן והוא יציל את חייו.

איך נקרא את אותה קריאה? כיצד נצליח להכניס בליבם של אנשים את הרגש הנורא של הבדידות? כיצד יכול מי שאיננו סובל מבדידות להבין לליבו של הבודד?

נגיף הקורונה והבידוד שנכפה עלינו – מטעימים אותנו במעט את טעמה של הבדידות. לפתע חסר לנו המפגש החברתי שאנו רגילים אליו. כעת אנו מבינים כמה הצוות בעבודה הוא חלק מחיינו. עתה קל לנו להבין כמה תורמת לנו החברה, ומהי היכולת הנפלאה שיש בידינו להפיג את הבדידות של הזולת!

אולי כעת זה הזמן לקרוא: אמצו אדם אחד, אדם בודד אחד, שאתם תהפכו אותו למאושר!

כל אחד מאיתנו יכול לעשות את העולם הזה עולם מאושר יותר, עולם שמסתובבים בו יותר אנשים עם חיוך על הפנים. נרבה “אהבת חינם”, ובזכות זה תתקבלנה התפילות ונצליח לגבור על הנגיף המאיים ולצלוח את התקופה הקרובה בשלום, בבריאות ובשמחה.

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ב באב ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת ואתחנן

ירושלים
כניסה:
18:46
יציאה:
20:03
תל אביב
כניסה:
19:10
יציאה:
20:06
חיפה
כניסה:
19:10
יציאה:
20:07
באר שבע
כניסה:
19:08
יציאה:
20:04

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ו׳ באב ה׳תשפ״ב
אוגוסט 3, 2022
הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה אתכם לחוויה חדשנית ייחודית ומרתקת – ביקור וירטואלי בבית המקדש השני. אתם מוזמנים להצטרף
ו׳ באב ה׳תשפ״ב
אוגוסט 3, 2022
לאחר חורבן ירושלים בפעם הראשונה ובייחוד לאחר חורבנה בפעם השנייה, התפזר העם היהודי בין ארצות רבות והחל את המסע
ה׳ באב ה׳תשפ״ב
אוגוסט 2, 2022
במוצאי שבת ט’ באב תשפ”ב ה-06/08/22 ליל תשעה באב, יתקיים מעמד קריאת מגילת איכה ואמירת קינות ע”י החזן בנוסח
ד׳ באב ה׳תשפ״ב
אוגוסט 1, 2022
לאחר המילים “בעבר הירדן” המציינות את המקום שבו נשא משה את נאומיו לעם ישראל, מופיעה רשימה של שמות מקומות
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש – מרכז שרשרת הדורות

המסע לירושלים

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור