מעמד תפילה עולמי ותחנונים לרפואת החולים ולסיום מגפת הקורונה

מעמד תפילה עולמי ותחנונים לרפואת החולים ולסיום מגפת הקורונה

יום חמישי, כ"ג אדר 19.3, בשעה 14:00 יתכנס מניין מצומצם (10 משתתפים) לתפילת פיטום הקטורת, מנחה ואמירת תהלים ותפילה מיוחדת לסיום המגיפה, במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א אליו יצטרף האמן ישי ריבו.


 


אנו קוראים לציבור לצפות בתפילה בשידור ישיר איש איש וביתו.
התפילה תיערך עם מנין האנשים שנמצאים בין כה וכה ברחבת הכותל המערבי- עובדים ומתפללים בודדים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.


התפילה תשודר בשידור חי לכל קצוות העולם היהודי, ויחד מקרוב ומרחוק נאחד את הלבבות בתפילה משותפת לרפואה שלמה לעולם כולו.


 


 נוסח התפילה

תפילה לעצירת מגיפת ה'קורונה'
יהֿי רצו?ן מֿלֶפנ־יך ה' אלו?קֽינוֶ ו־אלו?קֿי אבו?תֽינוֶ, ש־תֶֿתמּלֶֽא בֶרּחמֿים עּל כֶל יו?שבֽי תֶֽבֽל, ועּל יו?שבֽי האר־ץ זו?, והּגֶֽן עלֽיה־ם מֿכֶל גֶזֽרו?ת קשו?ת ורעו?ת הּמֶֿתרּגֶשו?ת לבו?א לעו?לם. ול?א יֿשֶמּע ש?ד וש־ב־ר בֶעו?למֽנוֶ. ותסֿיר מֽעלֽינוֶ כֶל נ־גּע וֶמּגֶֽפה, ח?לֿי וֶמּחלה. וכל הּחו?לֿים ש־נֶֿדבֶקוֶ בֶֿנגֿיף הקו?רו?נה וֶבכל מּחלה תֶֿרפֶאֽם רפוֶאה שלֽמה.
לך ה' הּגֶדלֶה והּתֶֿפא־ר־ת והּנֶֽצּח והּהו?ד, כֶֿי כ?ל בֶּשֶמּיֿם וֶבאר־ץ לך ה' הּמֶּמלכה והּמֶֿתנּשֶ?ֽא לכ?ל לר?אש, ואּתֶה בֶידך נ־פ־ש כֶל חי ורוֶחּ כֶל בֶש?ּר אֿיש, וֶבידך כֶ?ח וֶגבוֶרה לגּדֶֽל וֶלחּזֶֽק וֶלרּפֶֽא אנו?ש עּד דֶכה, עּד דֶֿכדֶוֶכהֶ ש־ל נ־פ־ש, ול?א יֿפֶלֽא מֿמֶך כֶל דֶבר, וֶבידך נ־פ־ש כֶל חּי. לכֽן, יהֿי רצו?ן מֿלֶפנ־יך האֽל הּנֶ־אמן אּב הרּחמֿים, הרו?פֽא לכל תֶּחלוֶאֿי עּמֶך, והּמֶחּבֶֽש מזו?ר וֶתעלה לֿידֿידיו, והּגֶו?אֽל מֿשחּת חסֿידיו והּמֶו?צֿיא מֿמֶו־ת נּפשו?ת עבדיו, שלּח מּרפֶֽא וּארוֶכה, ותּעל־ה בֶר?ב ח־ס־ד וּחנֿינה וח־מלה לכל הּחו?לֿים ש־נֶֿדבֶקוֶ בֶקו?רו?נה וֶבכל מּחלה, ותֿמֶלֽא רּחמֿים עלֽיה־ם, ושלּח לה־ם וֶלכל חו?לֽי יֿש?ראֽל מּרפֶֽא ארוֶכה, מּרפֶֽא בֶרכה, מּרפֶֽא חנֿינה וח־מלה, מּרפֶֽא רּחמֿים ושלו?ם וחּיֶֿים, וא?ר־ך ימֿים ושנֿים טו?בו?ת.
אּנֶא ה' י־המוֶ נא רּחמ־יך עּל כֶל יו?שבֽי תֶֽבֽל, ועּל כֶל עּמֶך יֿש?ראֽל, וֶתבּטֶֽל מֽעלֽינוֶ כֶל גֶזֽרו?ת קשו?ת ורעו?ת, ותסֿיר מּגֶֽפה מֿנֶּחלתך, וֶגז?ר עלֽינוֶ גֶזֽרו?ת טו?בו?ת ישוֶעו?ת ונ־חמו?ת למּעּן רחמ־יך, ותֿקרּע ר?עּ גֶזר דֶֿינֽנוֶ. רפאנוֶ ה' ונֽרפֽא, הו?שֿיענוֶ ונֿוֶשֽעה כֶֿי תֶהֿלֶתֽנוֶ אּתֶה והּעלֽה רפוֶאה שלֽמה לכל מּכֶו?ת עּמֶך בֶֽית יֿש?ראֽל.
כֶֿי אּתֶה שו?מֽעּ תֶפֿלֶּת כֶל פֶ־ה, בֶרוֶך שו?מֽעּ תֶפֿלֶה.
יֿהיוֶ לרצו?ן אֿמרֽי פֿי וה־גיו?ן לֿבֶֿי לפנ־יך ה' צוֶרֿי וג?אלֿי.


התפילה נאמרת מידי יום בכותל המערבי על ידי מניין תלמידי חכמים האומרים את ספר התהילים ואת תפילת "פיטום הקטורת" במקום המיוחד שבכותל "מול קודש הקודשים".


התפילה מול מקום קדש הקדשים במנהרות הכותל המערבי תוקדש לחולי קורונה בארץ ובעולם


תפילת מנחה בשידור חי


 


 


 חנות מזכרות הכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ח באב ה׳תשפ״א

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
מעמד תפילה עולמי ותחנונים לרפואת החולים ולסיום מגפת הקורונה

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת עקב

ירושלים
כניסה:
18:57
יציאה:
20:16
תל אביב
כניסה:
19:21
יציאה:
20:19
חיפה
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20
באר שבע
כניסה:
19:19
יציאה:
20:17

אירועים נוספים

ט׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 18, 2021
אלפים רבים פקדו את רחבת הכותל המערבי החל מצאת השבת ועד לצאת צום תשעה באב כדי להתאבל על חורבן
ו׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 15, 2021
לראשונה במנהרות הכותל המערבי, בעקבות חפירות רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל: הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות חושפות היום
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
פרשת דברים – תשפ"א   הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים השבוע בבית הכנסת נפתח
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל ב360

מנהרות הכותל

מרכז שרשרת הדורות – נפתח !

המסע לירושלים

הרובע יהודי ב360

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן