מעמד תפילה עולמי ותחנונים לרפואת החולים ולסיום מגפת הקורונה

bcea aa d ab aeaebf

יום חמישי, כ"ג אדר 19.3, בשעה 14:00 יתכנס מניין מצומצם (10 משתתפים) לתפילת פיטום הקטורת, מנחה ואמירת תהלים ותפילה מיוחדת לסיום המגיפה, במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א אליו יצטרף האמן ישי ריבו.


 


אנו קוראים לציבור לצפות בתפילה בשידור ישיר איש איש וביתו.
התפילה תיערך עם מנין האנשים שנמצאים בין כה וכה ברחבת הכותל המערבי- עובדים ומתפללים בודדים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.


התפילה תשודר בשידור חי לכל קצוות העולם היהודי, ויחד מקרוב ומרחוק נאחד את הלבבות בתפילה משותפת לרפואה שלמה לעולם כולו.


 


 נוסח התפילה

תפילה לעצירת מגיפת ה'קורונה'
יהֿי רצו?ן מֿלֶפנ־יך ה' אלו?קֽינוֶ ו־אלו?קֿי אבו?תֽינוֶ, ש־תֶֿתמּלֶֽא בֶרּחמֿים עּל כֶל יו?שבֽי תֶֽבֽל, ועּל יו?שבֽי האר־ץ זו?, והּגֶֽן עלֽיה־ם מֿכֶל גֶזֽרו?ת קשו?ת ורעו?ת הּמֶֿתרּגֶשו?ת לבו?א לעו?לם. ול?א יֿשֶמּע ש?ד וש־ב־ר בֶעו?למֽנוֶ. ותסֿיר מֽעלֽינוֶ כֶל נ־גּע וֶמּגֶֽפה, ח?לֿי וֶמּחלה. וכל הּחו?לֿים ש־נֶֿדבֶקוֶ בֶֿנגֿיף הקו?רו?נה וֶבכל מּחלה תֶֿרפֶאֽם רפוֶאה שלֽמה.
לך ה' הּגֶדלֶה והּתֶֿפא־ר־ת והּנֶֽצּח והּהו?ד, כֶֿי כ?ל בֶּשֶמּיֿם וֶבאר־ץ לך ה' הּמֶּמלכה והּמֶֿתנּשֶ?ֽא לכ?ל לר?אש, ואּתֶה בֶידך נ־פ־ש כֶל חי ורוֶחּ כֶל בֶש?ּר אֿיש, וֶבידך כֶ?ח וֶגבוֶרה לגּדֶֽל וֶלחּזֶֽק וֶלרּפֶֽא אנו?ש עּד דֶכה, עּד דֶֿכדֶוֶכהֶ ש־ל נ־פ־ש, ול?א יֿפֶלֽא מֿמֶך כֶל דֶבר, וֶבידך נ־פ־ש כֶל חּי. לכֽן, יהֿי רצו?ן מֿלֶפנ־יך האֽל הּנֶ־אמן אּב הרּחמֿים, הרו?פֽא לכל תֶּחלוֶאֿי עּמֶך, והּמֶחּבֶֽש מזו?ר וֶתעלה לֿידֿידיו, והּגֶו?אֽל מֿשחּת חסֿידיו והּמֶו?צֿיא מֿמֶו־ת נּפשו?ת עבדיו, שלּח מּרפֶֽא וּארוֶכה, ותּעל־ה בֶר?ב ח־ס־ד וּחנֿינה וח־מלה לכל הּחו?לֿים ש־נֶֿדבֶקוֶ בֶקו?רו?נה וֶבכל מּחלה, ותֿמֶלֽא רּחמֿים עלֽיה־ם, ושלּח לה־ם וֶלכל חו?לֽי יֿש?ראֽל מּרפֶֽא ארוֶכה, מּרפֶֽא בֶרכה, מּרפֶֽא חנֿינה וח־מלה, מּרפֶֽא רּחמֿים ושלו?ם וחּיֶֿים, וא?ר־ך ימֿים ושנֿים טו?בו?ת.
אּנֶא ה' י־המוֶ נא רּחמ־יך עּל כֶל יו?שבֽי תֶֽבֽל, ועּל כֶל עּמֶך יֿש?ראֽל, וֶתבּטֶֽל מֽעלֽינוֶ כֶל גֶזֽרו?ת קשו?ת ורעו?ת, ותסֿיר מּגֶֽפה מֿנֶּחלתך, וֶגז?ר עלֽינוֶ גֶזֽרו?ת טו?בו?ת ישוֶעו?ת ונ־חמו?ת למּעּן רחמ־יך, ותֿקרּע ר?עּ גֶזר דֶֿינֽנוֶ. רפאנוֶ ה' ונֽרפֽא, הו?שֿיענוֶ ונֿוֶשֽעה כֶֿי תֶהֿלֶתֽנוֶ אּתֶה והּעלֽה רפוֶאה שלֽמה לכל מּכֶו?ת עּמֶך בֶֽית יֿש?ראֽל.
כֶֿי אּתֶה שו?מֽעּ תֶפֿלֶּת כֶל פֶ־ה, בֶרוֶך שו?מֽעּ תֶפֿלֶה.
יֿהיוֶ לרצו?ן אֿמרֽי פֿי וה־גיו?ן לֿבֶֿי לפנ־יך ה' צוֶרֿי וג?אלֿי.


התפילה נאמרת מידי יום בכותל המערבי על ידי מניין תלמידי חכמים האומרים את ספר התהילים ואת תפילת "פיטום הקטורת" במקום המיוחד שבכותל "מול קודש הקודשים".


התפילה מול מקום קדש הקדשים במנהרות הכותל המערבי תוקדש לחולי קורונה בארץ ובעולם


תפילת מנחה בשידור חי


 


 


 תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת פינחס

ירושלים
כניסה:
18:59
יציאה:
20:19
תל אביב
כניסה:
19:24
יציאה:
20:22
חיפה
כניסה:
19:12
יציאה:
20:23
באר שבע
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 21, 2024
סיום תפקידו של משה לא היה כישלון, אלא כיבוש של פסגה נוספת. משה הוכיח שהוא מבצע את תפקידו בדרך
ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 21, 2024
השחקנית התרגשה מהביקור שלה בכותל, ובסיום אמרה כי היא יודעת שיש לה שליחות להיות שגרירה של העם היהודי בעולם
ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 21, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
  נשיא ארגון 'מסע ישראלי' האלוף במיל' אליעזר שקדיומדריכי הארגון הגיעו לסיור וביקור בכותל המערבי. בסיום הביקור אמר שקדי
ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 21, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 13, 2024
המנהג לפקוד את הכותל במהלך חג השבועות קיים מזה 57 שנים – מאז שוחרר הכותל המערבי והתאפשר אז לראשונה
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
י״ז בניסן ה׳תשפ״ד
אפריל 25, 2024
״להשבת החטופים ולשלום מדינת ישראל״: למעלה מ-30,000 מתפללים בברכת כהנים הבוקר בכותל המערבי
י״א באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 21, 2024
את חג הפורים אנו חוגגים על הנס של הצלת העם היהודי במאה החמישית לפני הספירה, אך יותר מכך אנו
כ״ח בכסלו ה׳תשפ״ד
דצמבר 11, 2023
מבין ניצולי השואה שהגיעו הערב, ניצולים שחולצו מאוקראינה בזמן המלחמה ועלו ארצה וכעת בצל מלחמת 'חרבות ברזל' בחרו להגיע
כ״ג באב ה׳תשפ״ג
אוגוסט 10, 2023
ו׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ספטמבר 21, 2023
לראשונה התפילה הונגשה לאוכלוסיית כבדי השמיעה ותורגמה בשפת הסימנים. בנוסף על כך, עשרות קבוצות של חירשים
כ״ט במרחשון ה׳תשפ״ד
נובמבר 13, 2023
פארמדיקים מרחבי ארה"ב שהגיעו לישראל לעזור למד"א ולקחת חלק בסיוע בצל מלחמת חרבות ברזל
כ״ז בכסלו ה׳תשפ״ד
דצמבר 10, 2023
משפחותיהם של שלושה מתנדבי מד"א שנרצחו בבארי הדליקו נר רביעי של חנוכה בכותל שגריר ארה"ב בישראל בברכת ארצות הברית לכבוד
ט״ו באלול ה׳תשפ״ג
ספטמבר 1, 2023
מעל 30 אלף איש קוראים יחד "שמע ישראל" במעמד אמירת הסליחות אמש ברחבת הכותל המערבי
י׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 16, 2024
"מורי/ות דרך יקרים! הנכם מוזמנים/ות להשתתף בהשתלמויות המיועדות לקהל מורי/ות הדרך ומוכרות ע"י משרד-התיירות לצורך חידוש הרשיון.
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
לשם מה התורה מספרת לנו את סיפורו של בלעם? וכי הייתה לעם ישראל סיבה אמיתית לחשוש מפני קללתו של בלעם?
א׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 7, 2024
האדם ביסודו הוא בן אלמוות. המוות הוא תקלה. תקלה שאין דרך לברוח ממנה, אך גם לא נכון להשלים עימה.
כ״ו בסיון ה׳תשפ״ד
יולי 2, 2024
הבעיה במחלוקת אינה בכך שאנשים שונים מחזיקים בדעות ובגישות שונות. זה דווקא טבעי ומבורך. הבעיה במחלוקת היא מה אני
No more articles to load

סיורים בירושלים