תפילה למנוע מגיפה ולהנצל ממגיפה

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
החייםבמלכותושלא לוהים ראשהשנהתש"פ


 


אּתֶה סֽת־ר לֿי מֿצֶּר תֶֿצֶרֽנֿי, רנֶֽי פּלֶֽט תֶסו?בבֽנֿי ס־לה. תֶּסתֶֿירֽנֿי מֿסֶו?ד מרֽעֿים מֽרֿגשּת פֶ?עלֽי או־ן. כֶֿי יֿצפֶנֽנֿי בֶסכֶו? בֶיו?ם רעה יּסתֶֿרֽנֿי בֶסֽת־ר אהלו?, בֶצוֶר ירו?ממֽנֿי. י?שֽב בֶסֽת־ר ע־ליו?ן, בֶצֽל שּדֶּי יֿתלו?נן.


מלֽא רּחמֿים, רחּם עּל עּמֶך יֿש?ראֽל וֶבֿפרט עּל כֶל עירו?ת יֿש?ראֽל, אש־ר הו?לכֿין וֶמסּבֶבֿין בֶה־ם מֿינֽי חלאֿים וֶמּכאו?בֿים רחמּנא לּצֶלן רּחֽם עלֽיה־ם למּעּן שמ־ך, ו־אמ?ר לּמֶּלאך ה־ר־ף יד־יך, וישֿיב חּרבֶו? א־ל נדנהֶ. חוֶס וּחמ?ל עלֽיה־ם ועּל כֶל שאֽרֿית עּמֶך בֶֽית יֿש?ראֽל, ול?א תֶֿתֶֽן הּמֶּשחֿית לבו?א א־ל בֶתֶֽיה־ם לֿנגֶ?ף, או? להּזֶֿיק וֶלהּחלֿיש חּס ושלו?ם.


רּחֽם רּחֽם, הּצֶֽל הּצֶֽל, בֶּעּל הרּחמֿים בֶּעּל הּיֶשוֶעו?ת, בֶו?רֽא רפוֶאו?ת נו?רא תֶהֿלֶו?ת אדו?ן הּנֶֿפלאו?ת זכ?ר לּעבד־יך אבו?תֽינוֶ ורּבֶו?תֽינוֶ הּצֶּדֶֿיקֿים האמֿתֶֿיֶֿים ש־היוֶ בֶכל דֶו?ר ודו?ר, מֿיֶמֽי אּברהם אבֿינוֶ עּד הֽנֶה, למּענם וֶלמּעּן רּחמ־יך הרּבֶֿים, רּחֽם עלֽינוֶ ושמּרנוֶ והּצֶֿילֽנוֶ או?תנוֶ וכל עּמֶך בֶֽית יֿש?ראֽל מֿכֶל מֿינֽי חלאֿים וֶמּכאו?בֿים וֶמֽחו?שֿים ש־לֶ?א יבו?אוֶ עּל שוֶם א־חד מֿיֶֿש?ראֽל, ותֿשלּח מהֽרה רפוֶאה שלֽמה מֿן הּשֶמּיֿם לכל או?תם (מֿיֶֿש?ראֽל) אש־ר כֶבר הֿכֶֿית או?תם בֶאֽיז־ה ח?לֿי או? מּכאו?ב רּחֽם עלֽיה־ם וֶרפאֽם מהֽרה רפוֶאה שלֽמה רפוֶאּת הּנֶ־פ־ש וֶרפוֶאּת הּגֶוֶף. אֽל נא רפא נא לה־ם למּעּן שמ־ך כֶֿי אֽל מ־ל־ך רו?פֽא נ־אמן ורּחמן אתֶה. אֽל חּי וקּיֶם, מחּיֶ־ה חּיֶֿים, תֶֽן לנוֶ חּיֶֿים ונֿחי־ה ול?א נמוֶת גֶאלֽנוֶ מֿמֶו־ת פֶדֽנוֶ מֿשֶּחּת.


רֿבֶו?נו? ש־ל עו?לם, שו?מֽר יֿש?ראֽל, אּתֶה לבּד יו?דֽעּ מֿי ומֿי או?רבֿים עלֽינוֶ בֶכל עֽת, וֶבֿפרט עּל מֿי ש־נֶֿגזּר עליו אֽיז־ה גֶֿזרה ל?א טו?בה חּס ושלו?ם, ורּק אּתֶה לבּד יו?דֽעּ אֽיך להּסתֶֿיר וֶלהּצפֶֿין א־ת כֶל א־חד וא־חד מֿיֶֿש?ראֽל מֽהאו?רבֿים הּמֶסּבֶבֿים עליו. רּחֽם עּל כֶל עּמֶך יֿש?ראֽל, וֶבֿפרט עּל כֶל מֿי ש־נֶֿגזּר עליו אֽיז־ה גֶזֽרה ל?א טו?בה רחמּנא לּצֶלן, ושמרֽם והּצֶֿילֽם בֶֿשמו?ת־יך הּקֶדו?שֿים והּצֶֿילֽם בֶרּחמ־יך הרּבֶֿים מֿכֶל צּר ואו?יֽב ואו?רֽב וֶמּסטֿין.


רּחֽם עלֽינוֶ והגֽן בֶּעדֽנוֶ, והסֽר מֽעלֽינוֶ או?יֽב דֶבר וח־ר־ב ורעב ויגו?ן, והסֽר ש?טן מֿלֶפנֽינוֶ וֶמֽאּחרֽינוֶ, וֶבצֽל כֶנפ־יך תֶּסתֶֿירֽנוֶ כֶֿי א־ל שו?מרֽנוֶ וֶמּצֶֿילֽנוֶ אתֶה. חוֶסה ה’ עּל עּמֶ־ך והּצֶֿילֽנוֶ מֿזֶּעמ־ך, והּסֶֽר מֿמֶ־נֶוֶ מּכֶּת הּמֶּגֶֽפה וֶגזֽרה קשה כֶֿי אּתֶה שו?מֽר יֿש?ראֽל. מרא דֶעּלֶמא כֶ?לא, “שו?מֽר פֶתאֿים ה'”, אּתֶה לבּד יו?דֽעּ בֶאֽיז־ה דֶ־ר־ך, בֶאֽיז־ה שֽם, להּסתֶֿיר ולֿשמ?ר א־ת כֶל א־חד מֿיֶֿש?ראֽל מֿכֶ?ל פֶגעֿין וֶמּרעֿין בֶֿישֿין, וֶמֿכֶל מֿינֽי גֶזֽרו?ת רעו?ת, בֶֽין ק?ד־ם גֶזר דֶֿין וֶבֽין לאּחּר גֶזר דֶֿין, רּחֽם עלֽיה־ם ושמרֽם והּצֶֿילֽם בֶנֿפלאו?ת־יך הּנֶו?ראו?ת, בֶא?פ־ן ש־לֶ?א יֿהי־ה שוֶם כֶ?חּ להאו?רבֿים והּמֶּסטֿינֿים לֿכנ?ס וֶלהֿתאּחֽז חּס ושלו?ם תֶּחּת הּמֿסתֶּר והּמֶֿכס־ה אש־ר אּתֶה מכּסֶ־ה וֶמּסתֶֿיר בֶֿרחמ־יך וּחסד־יך בֶֿשמו?ת־יך הּקֶדו?שֿים הּטֶהו?רֿים והּנֶו?ראֿים.


וקּיֶֽם בֶנוֶ וֶבכל עּמֶך יֿש?ראֽל מֿקרא ש־כֶתוֶב: “תֶּסתֶֿירֽם בֶסֽת־ר פֶנ־יך מֽרכסֽי אֿיש תֶֿצפֶנֽם בֶסכֶה מֽרֿיב לש?נו?ת. שמרֽנֿי כֶאֿישו?ן בֶּת עיֿן בֶצֽל כֶנפ־יך תֶּסתֶֿירֽנֿי. אגוֶרה באהלך עו?למֿים א־חס־ה בסֽת־ר כֶנפ־יך סֶ־לה. סֿתרֿי וֶמגֿנֶֿי אתֶה לֿדברך יֿחלתֶֿי. שמרה נּפשֿי והּצֶֿילֽנֿי אּל אֽבו?ש כֶֿי חסֿיתֿי בך”. כֶֿי אֽין לנוֶ עּל מֿי להֿשֶעֽן כֶֿי אֿם עּל אבֿינוֶ ש־בֶש?מֿים. “וּאנּחנוֶ ל?א נֽדּע מּה נֶּעש?־ה כֶֿי על־יך עֽינֽינוֶ”.


יֿהיוֶ לרצו?ן אֿמרֽי פֿי וה־גיו?ן לֿבֶֿי לפנ־יך ה’ צוֶרֿי וג?אלֿי, אמֽן ואמֽן.


 


(רבי נחמן מברסלב זי”ע)

 


התפילה מול מקום קדש הקדשים במנהרות הכותל המערבי תוקדש לחולי קורונה בארץ ובעולם


 


 


 


 


שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ז בשבט ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת יתרו

ירושלים
כניסה:
16:23
יציאה:
17:43
תל אביב
כניסה:
16:46
יציאה:
17:44
חיפה
כניסה:
16:43
יציאה:
17:42
באר שבע
כניסה:
16:47
יציאה:
17:45

אירועים נוספים

י״א בשבט ה׳תשפ״ב
ינואר 13, 2022
ירושלים , תל אביב , חיפה , באר שבע, דבר תורה לפרשת השבוע
ח׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ינואר 10, 2022
הקרן למורשת הכותל המערבי משתתפת בצערה של משפחת הרצוג על פטירתה אימו של הנשיא יצחק הרצוג
ז׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ינואר 9, 2022
מנין התהילים במנהרות הכותל המערבי הוקדש לרפואתו של מרן הגרי”ג אדלשטיין
ז׳ בשבט ה׳תשפ״ב
ינואר 9, 2022
משה קורא לעם ישראל לעמוד באפס מעשה, מתוך אמונה שא-לוקים יביס עבורם את המצרים. ואכן, הבלתי יאמן התרחש: ים
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מרכז שרשרת הדורות

חדש – מסלול הגשר הגדול

מנהרות הכותל –מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

המסע לירושלים

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב: