תפילה למנוע מגיפה ולהנצל ממגיפה

החייםבמלכותושלא לוהים ראשהשנהתש"פ


 


אּתֶה סֽת־ר לֿי מֿצֶּר תֶֿצֶרֽנֿי, רנֶֽי פּלֶֽט תֶסו?בבֽנֿי ס־לה. תֶּסתֶֿירֽנֿי מֿסֶו?ד מרֽעֿים מֽרֿגשּת פֶ?עלֽי או־ן. כֶֿי יֿצפֶנֽנֿי בֶסכֶו? בֶיו?ם רעה יּסתֶֿרֽנֿי בֶסֽת־ר אהלו?, בֶצוֶר ירו?ממֽנֿי. י?שֽב בֶסֽת־ר ע־ליו?ן, בֶצֽל שּדֶּי יֿתלו?נן.


מלֽא רּחמֿים, רחּם עּל עּמֶך יֿש?ראֽל וֶבֿפרט עּל כֶל עירו?ת יֿש?ראֽל, אש־ר הו?לכֿין וֶמסּבֶבֿין בֶה־ם מֿינֽי חלאֿים וֶמּכאו?בֿים רחמּנא לּצֶלן רּחֽם עלֽיה־ם למּעּן שמ־ך, ו־אמ?ר לּמֶּלאך ה־ר־ף יד־יך, וישֿיב חּרבֶו? א־ל נדנהֶ. חוֶס וּחמ?ל עלֽיה־ם ועּל כֶל שאֽרֿית עּמֶך בֶֽית יֿש?ראֽל, ול?א תֶֿתֶֽן הּמֶּשחֿית לבו?א א־ל בֶתֶֽיה־ם לֿנגֶ?ף, או? להּזֶֿיק וֶלהּחלֿיש חּס ושלו?ם.


רּחֽם רּחֽם, הּצֶֽל הּצֶֽל, בֶּעּל הרּחמֿים בֶּעּל הּיֶשוֶעו?ת, בֶו?רֽא רפוֶאו?ת נו?רא תֶהֿלֶו?ת אדו?ן הּנֶֿפלאו?ת זכ?ר לּעבד־יך אבו?תֽינוֶ ורּבֶו?תֽינוֶ הּצֶּדֶֿיקֿים האמֿתֶֿיֶֿים ש־היוֶ בֶכל דֶו?ר ודו?ר, מֿיֶמֽי אּברהם אבֿינוֶ עּד הֽנֶה, למּענם וֶלמּעּן רּחמ־יך הרּבֶֿים, רּחֽם עלֽינוֶ ושמּרנוֶ והּצֶֿילֽנוֶ או?תנוֶ וכל עּמֶך בֶֽית יֿש?ראֽל מֿכֶל מֿינֽי חלאֿים וֶמּכאו?בֿים וֶמֽחו?שֿים ש־לֶ?א יבו?אוֶ עּל שוֶם א־חד מֿיֶֿש?ראֽל, ותֿשלּח מהֽרה רפוֶאה שלֽמה מֿן הּשֶמּיֿם לכל או?תם (מֿיֶֿש?ראֽל) אש־ר כֶבר הֿכֶֿית או?תם בֶאֽיז־ה ח?לֿי או? מּכאו?ב רּחֽם עלֽיה־ם וֶרפאֽם מהֽרה רפוֶאה שלֽמה רפוֶאּת הּנֶ־פ־ש וֶרפוֶאּת הּגֶוֶף. אֽל נא רפא נא לה־ם למּעּן שמ־ך כֶֿי אֽל מ־ל־ך רו?פֽא נ־אמן ורּחמן אתֶה. אֽל חּי וקּיֶם, מחּיֶ־ה חּיֶֿים, תֶֽן לנוֶ חּיֶֿים ונֿחי־ה ול?א נמוֶת גֶאלֽנוֶ מֿמֶו־ת פֶדֽנוֶ מֿשֶּחּת.


רֿבֶו?נו? ש־ל עו?לם, שו?מֽר יֿש?ראֽל, אּתֶה לבּד יו?דֽעּ מֿי ומֿי או?רבֿים עלֽינוֶ בֶכל עֽת, וֶבֿפרט עּל מֿי ש־נֶֿגזּר עליו אֽיז־ה גֶֿזרה ל?א טו?בה חּס ושלו?ם, ורּק אּתֶה לבּד יו?דֽעּ אֽיך להּסתֶֿיר וֶלהּצפֶֿין א־ת כֶל א־חד וא־חד מֿיֶֿש?ראֽל מֽהאו?רבֿים הּמֶסּבֶבֿים עליו. רּחֽם עּל כֶל עּמֶך יֿש?ראֽל, וֶבֿפרט עּל כֶל מֿי ש־נֶֿגזּר עליו אֽיז־ה גֶזֽרה ל?א טו?בה רחמּנא לּצֶלן, ושמרֽם והּצֶֿילֽם בֶֿשמו?ת־יך הּקֶדו?שֿים והּצֶֿילֽם בֶרּחמ־יך הרּבֶֿים מֿכֶל צּר ואו?יֽב ואו?רֽב וֶמּסטֿין.


רּחֽם עלֽינוֶ והגֽן בֶּעדֽנוֶ, והסֽר מֽעלֽינוֶ או?יֽב דֶבר וח־ר־ב ורעב ויגו?ן, והסֽר ש?טן מֿלֶפנֽינוֶ וֶמֽאּחרֽינוֶ, וֶבצֽל כֶנפ־יך תֶּסתֶֿירֽנוֶ כֶֿי א־ל שו?מרֽנוֶ וֶמּצֶֿילֽנוֶ אתֶה. חוֶסה ה' עּל עּמֶ־ך והּצֶֿילֽנוֶ מֿזֶּעמ־ך, והּסֶֽר מֿמֶ־נֶוֶ מּכֶּת הּמֶּגֶֽפה וֶגזֽרה קשה כֶֿי אּתֶה שו?מֽר יֿש?ראֽל. מרא דֶעּלֶמא כֶ?לא, "שו?מֽר פֶתאֿים ה'", אּתֶה לבּד יו?דֽעּ בֶאֽיז־ה דֶ־ר־ך, בֶאֽיז־ה שֽם, להּסתֶֿיר ולֿשמ?ר א־ת כֶל א־חד מֿיֶֿש?ראֽל מֿכֶ?ל פֶגעֿין וֶמּרעֿין בֶֿישֿין, וֶמֿכֶל מֿינֽי גֶזֽרו?ת רעו?ת, בֶֽין ק?ד־ם גֶזר דֶֿין וֶבֽין לאּחּר גֶזר דֶֿין, רּחֽם עלֽיה־ם ושמרֽם והּצֶֿילֽם בֶנֿפלאו?ת־יך הּנֶו?ראו?ת, בֶא?פ־ן ש־לֶ?א יֿהי־ה שוֶם כֶ?חּ להאו?רבֿים והּמֶּסטֿינֿים לֿכנ?ס וֶלהֿתאּחֽז חּס ושלו?ם תֶּחּת הּמֿסתֶּר והּמֶֿכס־ה אש־ר אּתֶה מכּסֶ־ה וֶמּסתֶֿיר בֶֿרחמ־יך וּחסד־יך בֶֿשמו?ת־יך הּקֶדו?שֿים הּטֶהו?רֿים והּנֶו?ראֿים.


וקּיֶֽם בֶנוֶ וֶבכל עּמֶך יֿש?ראֽל מֿקרא ש־כֶתוֶב: "תֶּסתֶֿירֽם בֶסֽת־ר פֶנ־יך מֽרכסֽי אֿיש תֶֿצפֶנֽם בֶסכֶה מֽרֿיב לש?נו?ת. שמרֽנֿי כֶאֿישו?ן בֶּת עיֿן בֶצֽל כֶנפ־יך תֶּסתֶֿירֽנֿי. אגוֶרה באהלך עו?למֿים א־חס־ה בסֽת־ר כֶנפ־יך סֶ־לה. סֿתרֿי וֶמגֿנֶֿי אתֶה לֿדברך יֿחלתֶֿי. שמרה נּפשֿי והּצֶֿילֽנֿי אּל אֽבו?ש כֶֿי חסֿיתֿי בך". כֶֿי אֽין לנוֶ עּל מֿי להֿשֶעֽן כֶֿי אֿם עּל אבֿינוֶ ש־בֶש?מֿים. "וּאנּחנוֶ ל?א נֽדּע מּה נֶּעש?־ה כֶֿי על־יך עֽינֽינוֶ".


יֿהיוֶ לרצו?ן אֿמרֽי פֿי וה־גיו?ן לֿבֶֿי לפנ־יך ה' צוֶרֿי וג?אלֿי, אמֽן ואמֽן.


 


(רבי נחמן מברסלב זי"ע)

 


התפילה מול מקום קדש הקדשים במנהרות הכותל המערבי תוקדש לחולי קורונה בארץ ובעולם


 


 


 


 


תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת בלק

ירושלים
כניסה:
19:03
יציאה:
20:24
תל אביב
כניסה:
19:28
יציאה:
20:27
חיפה
כניסה:
19:17
יציאה:
20:28
באר שבע
כניסה:
19:26
יציאה:
20:24

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
  נשיא ארגון 'מסע ישראלי' האלוף במיל' אליעזר שקדיומדריכי הארגון הגיעו לסיור וביקור בכותל המערבי. בסיום הביקור אמר שקדי
י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
האחים התקבלו בחום ואהבה על ידי המתפללים והמבקרים שנכחו ברחבת הכותל באותה העת, ויחד נשאו תפילה עבור שחרורם המהיר
י״א בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 17, 2024
טקס השבעה באח גבולות תתקיים בכותל המערבי בתאריך 15/09/2024 מהשעה 15:00 עד השעה 20:00
י׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 16, 2024
"מורי/ות דרך יקרים! הנכם מוזמנים/ות להשתתף בהשתלמויות המיועדות לקהל מורי/ות הדרך ומוכרות ע"י משרד-התיירות לצורך חידוש הרשיון.
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 13, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 13, 2024
המנהג לפקוד את הכותל במהלך חג השבועות קיים מזה 57 שנים – מאז שוחרר הכותל המערבי והתאפשר אז לראשונה
י״ז בניסן ה׳תשפ״ד
אפריל 25, 2024
״להשבת החטופים ולשלום מדינת ישראל״: למעלה מ-30,000 מתפללים בברכת כהנים הבוקר בכותל המערבי
ח׳ בטבת ה׳תשפ״ד
דצמבר 20, 2023
התרגש לראות ולהחזיק ממצאים ארכיאולוגים מתקופת בית ראשון
ג׳ בתשרי ה׳תשפ״ד
ספטמבר 18, 2023
ו׳ באלול ה׳תשפ״ג
אוגוסט 23, 2023
הרה"ג מלכיאל קוטלר שליט"א הגיע להתפלל בכותל המערבי
כ״ו באדר א׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 6, 2024
הטיול המיוחל נדחה פעמים רבות בגלל עומס עבודתו של הנשיא, אך כשנבחר היה לו ברור כי ביקורו הדיפלומטי הראשון
כ״ז באלול ה׳תשפ״ג
ספטמבר 13, 2023
במסגרת הפרויקט, בוצעו עבודות לשדרוג והחלפת תשתיות תת קרקעיות, העמקת מפרצי האוטובוסים להורדה מסודרת של נוסעים והסדרת תחנות חדשות,
ח׳ באב ה׳תשפ״ג
יולי 26, 2023
חשיפתו של התיאטרון דווקא תחת הכותל המערבי משלימה את הסיפור ההיסטורי שמתחיל מחורבן ירושלים, ממשיך ברצון לנתק ביננו לבין
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
דצמבר 17, 2023
האב של הלוחם בחטיבת גולני שנרצח בשמחת תורה על ידי מחבלי החמאס ימ"ש
ה׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 14, 2024
האדמור מבאבוב 45 שליט"א, שהגיע מארצות הברית לביקור בזק בארץ, הגיע הערב לכותל המערבי בליווי חסידיו לתפילה, לרגל המצב
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
לשם מה התורה מספרת לנו את סיפורו של בלעם? וכי הייתה לעם ישראל סיבה אמיתית לחשוש מפני קללתו של בלעם?
א׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 7, 2024
האדם ביסודו הוא בן אלמוות. המוות הוא תקלה. תקלה שאין דרך לברוח ממנה, אך גם לא נכון להשלים עימה.
כ״ו בסיון ה׳תשפ״ד
יולי 2, 2024
הבעיה במחלוקת אינה בכך שאנשים שונים מחזיקים בדעות ובגישות שונות. זה דווקא טבעי ומבורך. הבעיה במחלוקת היא מה אני
י״ח בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 24, 2024
נעשה כאן מבחן למשה – האם הוא מנהיג שמתמסר אל העם ורוצה בטובתו, או שהוא מעדיף את טובת עצמו.
No more articles to load

סיורים בירושלים