מגמה אחת, דרכים מגוונות

תצוה–תש"פהרבשמואלרבינוביץ–רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםבפרשת'תצוה'אותהנקראהשבוע,אנוממשיכיםלעסוקבהכנותלקראתבנייתה'משכן'–המקדשהזמנישלעםישראל.בפירוטנרחבמתארתהתורהאתבגדיהכוהנים,בהםהםאמוריםלשרתבמשכן.אחדהבגדיםהייחודייםלכוהןהגדולהוא'חושןהמשפט'–אותונושאהכוהןעלליבו.בבגדזהנקבעושתיםעשרהאבניםיקרותשעליהןנחרתושמותשניםעשרשבטיישראל:"אודם,פיטדהוברקת–הטורהאחד;והטורהשני:נופך,ספירויהלום;והטורהשלישי:לשם,שבוואחלמה;והטורהרביעי:תרשיש,שוהםוישפה...והאבניםתהיינהעלשמותבניישראל,שתיםעשרהעלשמותם,פיתוחיחותם–אישעלשמותהיינהלשני־עשרשבט."(שמותכח,יז כא)היינויכוליםלחשובכיהאבניםהמייצגותאתהשבטיםהשוניםבעם,תהיינהזהותזולזו.כדילבטאאתחתירתנולמטרהאחתמשותפת!אךבמכווןנבחרושתיםעשרהאבניםשונות,שתשמשנהסמליםלשבטיםהשוניםזהמזהבאופייםובעיסוקיהם.עיקרוןזה,אותולמדנולקראתסיוםספרבראשית,מברכותיוהמגוונותשליעקבאבינולבניו,באעתהלידיביטויב'חושןהמשפט'.הכוהןהגדולמתחייבלשאתעלליבוולייצגנאמנהאתהעםכולו,עלגווניוהשוניםותתיהקבוצותשבו.אךאבניםיקרותאלואינןהאבניםהיחידותהקבועותבבגדיהכוהןהגדול,ואףלאהאבניםהיחידותשעליהןחרותיםשמותשניםעשרשבטיישראל!עלכתפיו,נושאהכהןהגדולשתיאבניםנוספות,שעלכלאחתמהןחרותיםשמותיהםשלשישהשבטים:"ולקחתאתשתיאבנישוהם,ופיתחתעליהםשמותבניישראל:שישהמשמותםעלהאבןהאחת,ואתשמותהשישההנותריםעלהאבןהשנית...ושמתאתשתיהאבניםעלכיתפותהאפוד,אבניזיכרוןלבניישראל.ונשאאהרוןאתשמותםלפניה'עלשתיכתפיולזיכרון."(שםשם,ט יב)ההבדלביןשתיהאבניםשעלהכתפייםוביןשתיםעשרההאבניםשעלהלב,מזמיןהסבר.מדועבאבניםשעלהכתפייםחרותיםכלהשבטיםיחדעלשתיאבניםזהות,ואילובאבניםשעלהלבחרותכלשבטלעצמועלאבןנפרדתוייחודית?האבניםשעלכתפיושלהכוהןהגדולמבטאותאתהעםהמשרתלפניא לוקים.כאשרהכוהןמייצגאתהעםלפניא לוקים,הואמציגיחידהאחתשמכוונתלמטרההמוגדרתשלעםישראל עםהנושאתפקידאחראיבתולדותהאנושות,והכוהןהגדולמשרתבמקדשכנציגהעםכולו.ככזההואמייצגאתהפןהאחדותישלהעםהחותרלמטרהנעלהומשותפת.גםבאבניםשעלליבושלהכוהןקייםהיבטזהשל"זיכרוןלפניה'",אךזיכרוןזהנושאאופימורכב:"ונשאאהרוןאתמשפטבניישראלעלליבולפניה'תמיד."(שםשם,ל)הויאומר,הנושאהעיקריאותומייצגותאבניםאלוהוא"משפטבניישראל".כדישהכוהןהגדוליוכללייצגאתהמקדשאלמולהעם,הואאיננויכוללהתייחסאלהעםכיחידהאחת.הואחייבלהכירבעובדהשהעםמורכבמגווניםשונים.האבניםהשונותמזכירותלובכלעת,כיהעםמורכבמשבטים,מקבוצותותתיקבוצות,שלכלאחתמהןמאפייניםייחודייםודרכיםמגוונותכיצדלהביעאתהטובואתהמגמההמשותפת.אםכן,מלמדתאותנוהפרשה:הנהגהראוייהמכירהבשונישביןהקבוצותהשונותבעם.אךקבוצותשונותעלולותלהיפרדזומזו.ניכורוזרות,שלאלומרשנאהוהסתה,יכוליםלהשתלטעלהשיחהציבורי.דברזהלאיקרהאםהעםכולו,עלגווניוהשונים,יעמודמולהא לוקיםכיחידהאחת,למעןמגמהאחתהבאהלידיביטויבדרכיםמגוונות.

תצוה – תש"פ

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשת 'תצוה' אותה נקרא השבוע, אנו ממשיכים לעסוק בהכנות לקראת בניית ה'משכן' – המקדש הזמני של עם ישראל. בפירוט נרחב מתארת התורה את בגדי הכוהנים, בהם הם אמורים לשרת במשכן. אחד הבגדים הייחודיים לכוהן הגדול הוא 'חושן המשפט' – אותו נושא הכוהן על ליבו. בבגד זה נקבעו שתים עשרה אבנים יקרות שעליהן נחרתו שמות שנים עשר שבטי ישראל:

"אודם, פיטדה וברקת – הטור האחד; והטור השני: נופך, ספיר ויהלום; והטור השלישי: לשם, שבו ואחלמה; והטור הרביעי: תרשיש, שוהם וישפה… והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, שתים עשרה על שמותם, פיתוחי חותם – איש על שמו תהיינה לשני־עשר שבט."
(שמות כח, יז-כא)

היינו יכולים לחשוב כי האבנים המייצגות את השבטים השונים בעם, תהיינה זהות זו לזו. כדי לבטא את חתירתנו למטרה אחת משותפת! אך במכוון נבחרו שתים עשרה אבנים שונות, שתשמשנה סמלים לשבטים השונים זה מזה באופיים ובעיסוקיהם. עיקרון זה, אותו למדנו לקראת סיום ספר בראשית, מברכותיו המגוונות של יעקב אבינו לבניו, בא עתה לידי ביטוי ב'חושן המשפט'.

הכוהן הגדול מתחייב לשאת על ליבו ולייצג נאמנה את העם כולו, על גווניו השונים ותתי הקבוצות שבו.

אך אבנים יקרות אלו אינן האבנים היחידות הקבועות בבגדי הכוהן הגדול, ואף לא האבנים היחידות שעליהן חרותים שמות שנים עשר שבטי ישראל! על כתפיו, נושא הכהן הגדול שתי אבנים נוספות, שעל כל אחת מהן חרותים שמותיהם של שישה שבטים:

"ולקחת את שתי אבני שוהם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל: שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית… ושמת את שתי האבנים על כיתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזיכרון."
(שם שם, ט-יב)

ההבדל בין שתי האבנים שעל הכתפיים ובין שתים עשרה האבנים שעל הלב, מזמין הסבר. מדוע באבנים שעל הכתפיים חרותים כל השבטים יחד על שתי אבנים זהות, ואילו באבנים שעל הלב חרות כל שבט לעצמו על אבן נפרדת וייחודית?

האבנים שעל כתפיו של הכוהן הגדול מבטאות את העם המשרת לפני א-לוקים. כאשר הכוהן מייצג את העם לפני א-לוקים, הוא מציג יחידה אחת שמכוונת למטרה המוגדרת של עם ישראל – עם הנושא תפקיד אחראי בתולדות האנושות, והכוהן הגדול משרת במקדש כנציג העם כולו. ככזה הוא מייצג את הפן האחדותי של העם החותר למטרה נעלה ומשותפת.

גם באבנים שעל ליבו של הכוהן קיים היבט זה של "זיכרון לפני ה' ", אך זיכרון זה נושא אופי מורכב:

"ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני ה' תמיד."
(שם שם, ל)

הוי אומר, הנושא העיקרי אותו מייצגות אבנים אלו הוא "משפט בני ישראל". כדי שהכוהן הגדול יוכל לייצג את המקדש אל מול העם, הוא איננו יכול להתייחס אל העם כיחידה אחת. הוא חייב להכיר בעובדה שהעם מורכב מגוונים שונים. האבנים השונות מזכירות לו בכל עת, כי העם מורכב משבטים, מקבוצות ותתי קבוצות, שלכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים ודרכים מגוונות כיצד להביע את הטוב ואת המגמה המשותפת.

אם כן, מלמדת אותנו הפרשה: הנהגה ראוייה מכירה בשוני שבין הקבוצות השונות בעם. אך קבוצות שונות עלולות להיפרד זו מזו. ניכור וזרות, שלא לומר שנאה והסתה, יכולים להשתלט על השיח הציבורי. דבר זה לא יקרה אם העם כולו, על גווניו השונים, יעמוד מול הא-לוקים כיחידה אחת, למען מגמה אחת הבאה לידי ביטוי בדרכים מגוונות.

תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת פינחס

ירושלים
כניסה:
18:59
יציאה:
20:19
תל אביב
כניסה:
19:24
יציאה:
20:22
חיפה
כניסה:
19:12
יציאה:
20:23
באר שבע
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 21, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
  נשיא ארגון 'מסע ישראלי' האלוף במיל' אליעזר שקדיומדריכי הארגון הגיעו לסיור וביקור בכותל המערבי. בסיום הביקור אמר שקדי
י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
האחים התקבלו בחום ואהבה על ידי המתפללים והמבקרים שנכחו ברחבת הכותל באותה העת, ויחד נשאו תפילה עבור שחרורם המהיר
י״א בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 17, 2024
טקס השבעה באח גבולות תתקיים בכותל המערבי בתאריך 15/09/2024 מהשעה 15:00 עד השעה 20:00
ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 21, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 13, 2024
המנהג לפקוד את הכותל במהלך חג השבועות קיים מזה 57 שנים – מאז שוחרר הכותל המערבי והתאפשר אז לראשונה
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
י״ז בניסן ה׳תשפ״ד
אפריל 25, 2024
״להשבת החטופים ולשלום מדינת ישראל״: למעלה מ-30,000 מתפללים בברכת כהנים הבוקר בכותל המערבי
כ׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ינואר 1, 2024
מרגש: ביוזמת ״הצעד הבא״, עמותה המסייעת לקטועי גפיים בישראל, אזרחים ולוחמים קטועי גפיים ממלחמת 'חרבות ברזל' הגיעו לכותל המערבי
י״ח בתשרי ה׳תשפ״ד
אוקטובר 3, 2023
השנה ייערכו שני מעמדי 'ברכת הכהנים' המסורתית בכותל המערבי בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל ורבבות אנשים
י״ט בתשרי ה׳תשפ״ד
אוקטובר 4, 2023
כמיטב המסורת, מעמד "הקפות שניות" המסורתי ברחבת הכותל המערבי יתקיים אי"ה במוצ"ש מוצאי שמחת תורה, אור לכ"ג תשרי ה-
א׳ בטבת ה׳תשפ״ד
דצמבר 13, 2023
בתאריך 15/02/2024 התקיים בכותל המערבי ברחבה העליון טקס השבעה באח גבעתי מחזור מרץ 24  
ח׳ בטבת ה׳תשפ״ד
דצמבר 20, 2023
התרגש לראות ולהחזיק ממצאים ארכיאולוגים מתקופת בית ראשון
ז׳ במרחשון ה׳תשפ״ד
אוקטובר 22, 2023
אנו ממתינים עד שאחרון העולים לרגל יחזור לביתו ורק אז אנחנו מתחילים לבקש ותן טל ומטר
י״א באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 21, 2024
את חג הפורים אנו חוגגים על הנס של הצלת העם היהודי במאה החמישית לפני הספירה, אך יותר מכך אנו
ח׳ באלול ה׳תשפ״ג
אוגוסט 25, 2023
  "אנו קוראים לציבור לבוא ולהקדים את הגעתו לאמירת סליחות במהלך חודש אלול כולו, ולא רק בימי הסליחות האחרונים
י׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 16, 2024
"מורי/ות דרך יקרים! הנכם מוזמנים/ות להשתתף בהשתלמויות המיועדות לקהל מורי/ות הדרך ומוכרות ע"י משרד-התיירות לצורך חידוש הרשיון.
י׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 16, 2024
מנהג בני עדות המזרח להתחיל לאומר את הסליחות מראש חודש אלול השנה 04/09/2024 עד ערב יום הכיפורים השנה 11/10/2024
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
בסיום המעמד נשאו תפילה מרגשת להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לחזרתם של החטופים בשלום, לרפואת הפצועים ולהצלחת עם ישראל.
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
לשם מה התורה מספרת לנו את סיפורו של בלעם? וכי הייתה לעם ישראל סיבה אמיתית לחשוש מפני קללתו של בלעם?
No more articles to load

סיורים בירושלים