פרשת פקודי

אירועי הפרשה:
סיכום השימוש בתרומות, עשיית האפוד, החושן ושאר בגדי הכוהנים, סיום הצבת המשכן, משיחתו, הכהנים נערכים לעבודה, הכלים הוצבו, החצר נבנתה וכבוד ה’ ירד על משכן אוהל מועד

כתום חודשים של מלאכת בנייה גדולה ומורכבת, תוך כדי חנייה בלב המדבר, השלימו בני ישראל את ההוראות המפורטות לבניית המשכן מפיו של א-לוקים, ופנו
פתקים
פרשת ויקהל פקודי – תשפ”א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
לאחר שקראנו בפרשיות ‘תרומה’ ו’תצווה’ את ההוראות המפורטות כיצד לבנות את
ויקהלפקודי–תש"פהרבשמואלרבינוביץ–רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםבפרשיותהשבוע'ויקהל פקודי'נקראעלהקמתהמשכן–המקדשהזמנישליווהאתעםישראלבנדודיו,עדלהקמתהמקדשהקבועעלהרהביתבירושלים.המשכןוכמוהוהמקדש,היוואתהמרכזהרוחנישלהעם.דברזהבאלידיביטויבכךשהעםחנהבמדברסביבהמשכן,וכלההכרעותהמשפטיותוההלכתיותהיומתקבלותבביתהדיןהסמוךלמקדשבירושלים.לאחרשנבנההמקדשבירושליםעלידישלמההמלך,הואהפךלמקוםהיחידשבוהותרלהקריבקורבנות,ובעצם,למרכזהרוחניהלגיטימיהיחידשהיהלעם.פרשהזוהמתארתאתהקמתהמשכןנקראת"ויקהל",מלשוןהתקהלותוהתאחדות.ללמדנוכימרכזרוחנישאיננומושתתעלאחדות,איןלוערך,ואףאיןלוזכותקיום,כפישציינוחכמינוזכרםלברכהאתאחתהסיבותשהביאהלחורבןהמקדש:'שנאתחינם'.בעקבותכךכתבהרבאברהםיצחקהכהןקוק,רבההראשישלארץישראלבתחילתהמאהה :"אםנחרבנו,ונחרבהעולםעימנו,עלידישנאתחינם–נשובלהיבנות,והעולםעימנוייבנה,עלידיאהבתחינם"(אורותהקודשג',עמ'שכד).נראהכידבריםאלונוגעיםבמיוחדלמצבהחריגשאליונכנסההאנושותבשבועותהאחרונים.העולםכולונכנסבתקופההאחרונהלמצבחירוםבעקבותהתפשטותושלנגיףהקורונה.מיליוניבניאדםנמצאיםבבידוד,מאותאלפיםחוליםולצערינואלפיםמתוכתוצאהמהידבקותבנגיף.זהוזמןקשה.שכולנושולחיםאיחוליהחלמהמהירהלכלהחולים,ותנחומיםלמשפחותהנספים.ליבנועימכם.חשובשננהגכולנובאחריותלפיההוראותהמחמירותשלהרשויות,בכלמדינהלפיההנחיותשלאנשיהבריאות.לאףאדםאיןזכות יתר(פריבילגיה)לנהוגבחוסראחריות,מפנישהואעלוללהזיקבכךלאנשיםאחרים.זאתמלבדהערךהיהודי"ונשמרתםמאודלנפשותיכם"(דבריםד,טו).במסורתהיהודית,עתצרהכמוזושאליהנקלענו,מהווההזדמנותלחשבוןנפש.היחידוהכללנקראיםלחשובמהעליהםלתקן.דומהכינגיףזהשהכניסמיליוניבניאדםלבידוד,מרמזלנועלשניתחומיםשראוישנתחזקבהם:ערךהמשפחתיותותופעתהבדידות.כניסהלבידודשלמשפחות–הוריםוילדיםביחד–מהווההזדמנותלתקןאתמהשלעיתיםאיננומצליחיםליישם.ימיםאלויכוליםלייצרזמןאיכות,שבונוכלאנו,ההורים,להקשיבלילדינו,לשוחחאיתם,לצחוק,לספרסיפורים–לעשותאתכלמהשאנורוציםלעשותולאמספיקים.זהוזמןלחדשאתהמשפחתיותהשחוקהולרענןאתהיחסיםביןבניהמשפחה.כאמור,זהוזמןלחשבוןנפש,ומותרלנולחשובהאםייתכןשנטשנוקצתאתהרוח,אתהאחדותואתהקהילתיות,ונתנוהעדפהמוגזמתלאינדיבידואלול'עכשוויות'.ההתכנסותהמשפחתיתהכפויה,מזכירהלנוהיכןנמצאהחוסןהאמיתישלנו,מההםהערכיםהחשוביםלנו,אלושאנובאמתמתגאיםבהם–לאקריירהולאהצלחהפיננסית,אלאערכיהרוח,האמונה,המוסרוהמשפחה.בנוסף,נגיףהקורונהשהכניסרביםמאיתנולבידוד,מזכירלנואתהאנשיםשנמצאיםתמידבבדידותחברתית.האםאנושמיםלבלאותםאנשיםשבודדיםתמיד,שחוזריםכללילהלביתריק?אלושאיןלהםמשפחה,ולפעמיםגםלאהורים.אלושנמצאיםבביתומצפיםלמישהושיחייךאליהם,שישמעאתקולם.אלושמצפיםלתגובהאחתאושתיים,וגםאתזההםלאמקבלים...הםבודדים.האםאנוזוכריםאתהבודדיםהללו?האםאנועושיםמספיקלמענם?כמהקשההיאהבדידות,וכמהקללגבורעליה–בחיוך,במילהטובה,בתשומתלב,בשיחתטלפוןקצרה.אםכלאחדמאיתנויזכוראדםאחדויקפידלשלוחלומידיפעםמיסרוןלסלולרי,אולילפעמיםגםיתקשראליוממש,לפעמיםיזמיןאותולצעידהמשותפת,לסעודהמשותפתאוכלדבראחרמשותף ייתכןוהואיצילאתחייו.איךנקראאתאותהקריאה?כיצדנצליחלהכניסבליבםשלאנשיםאתהרגשהנוראשלהבדידות?כיצדיכולמישאיננוסובלמבדידותלהביןלליבושלהבודד?נגיףהקורונהוהבידודשנכפהעלינו–מטעימיםאותנובמעטאתטעמהשלהבדידות.לפתעחסרלנוהמפגשהחברתישאנורגיליםאליו.כעתאנומביניםכמההצוותבעבודההואחלקמחיינו.עתהקללנולהביןכמהתורמתלנוהחברה,ומהיהיכולתהנפלאהשישבידינולהפיגאתהבדידותשלהזולת!אוליכעתזההזמןלקרוא:אמצואדםאחד,אדםבודדאחד,שאתםתהפכואותולמאושר!כלאחדמאיתנויכוללעשותאתהעולםהזהעולםמאושריותר,עולםשמסתובביםבויותראנשיםעםחיוךעלהפנים.נרבה"אהבתחינם",ובזכותזהתתקבלנההתפילותונצליחלגבורעלהנגיףהמאייםולצלוחאתהתקופההקרובהבשלום,בבריאותובשמחה.
ויקהל פקודי – תש”פ הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בפרשיות השבוע ‘ויקהל-פקודי’ נקרא על הקמת המשכן – המקדש הזמני שליווה
IMG  WA
פרשת פקודי – תשע”ט הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בשבת הקרובה נקרא את הפרשה האחרונה בספר שמות, פרשת ‘פקודי’. בפרשה
IMG  WA
פרשת ויקהל פקודי – תשע”ח הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים פרשיות השבוע ‘ויקהל-פקודי’, הנקראות ברוב השנים בשבת אחת, מתארות במפורט
IMG  WA
פרשת ויקהל פקודי – תשע”ז הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים לאחר שקראנו בשבועות האחרונים את הפרשיות בהן שורטטה התכנית לבניית
הכל כאן
No more articles to load
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני היום בכותל המערבי לט״ו בשבט ה׳תשפ״ג

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

מזכרות מהכותל המערבי

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

זמני כניסת השבת

פרשת יתרו

ירושלים
כניסה:
16:41
יציאה:
17:59
תל אביב
כניסה:
17:04
יציאה:
18:01
חיפה
כניסה:
16:50
יציאה:
17:59
באר שבע
כניסה:
17:05
יציאה:
18:01

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור