פרשת בהעלותך

עבד אינו נתבע ליטול אחריות על מעשיו, אך בן חורין נדרש להכיר באחריותו על מעשיו, על הסובב אותו, על עתידו
כאשר אנו עושים מעשה בלי להתמקד בו, אנו מפסידים בכפליים. בדרך כלל המעשה שאנו עושים ייעשה בצורה לא מושלמת. אם זו תפילה נמצא את
יציאת הארון לפני הצבא במלחמה מתוארת בספר שמואל, שם אנו קוראים על מלחמה שנערכה בין שבטי ישראל לפלישתים, יושבי הארץ ששכנו בה לפני שבני
WhatsApp Image    at
פרשת בהעלותך – תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע, פרשת 'בהעלותך', נקרא על מסעם של בני ישראל. לראשונה מזה
הרבשמואלרבינוביץ רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםסיפורינדודיהםשלאבותינובמדברמזמניםלנוהצצותעלתקופתהראשיתשלהעםהיהודי.לעיתיםנוצררושםכימדוברהיהבמתלונניםסדרתיים–עלהמיםועלהמזון,עלההנהגהועלארץישראל.קשהלהכחיששאכןחלקניכרמספר'במדבר'מספרעלאירועיםמסוגזה,והמטרההיאכמובןחינוךהעםלדורותיומתוךהסיפוריםהעתיקיםוהמסורותהנלוותאליהםבמדרשיחז"ל.יחדעםזאת,בתוךהסיפוריםהללובולטותלחיובדמויותשונות,ועלשנייםמהםנבקשלספרהיום:אלדדומידד.הסיפורמתחיל,כמובן,בתלונה.בניישראלבכובאומרם:"מייאכילנובשר?זכרנואתהדגהאשרנאכלבמצריםחינם,אתהקישואיםואתהאבטיחים,ואתהחצירואתהבצליםואתהשומים;ועתה–נפשנויבשה!איןכול!בלתיאלהמןעינינו!"(במדבריא,ד ו)תלונהזוהיאכל־כךלאהגיונית!בניישראלבמצריםהיועבדים.נשללהמהםהחירותוהםעבדובעבודותכפייהקשות.האםהאםאכלובמצרים"חינם"?!אתהמחירהיקרשהםשילמועלהמזוןהםשכחו.איךלפתעהםמתגעגעיםלמצרים?זוהיתופעהמצויה.בניאדםנמצאיםבמצוקהורוציםלצאתממנה.כשהםמצליחיםלהשתחרר,הםשוכחיםאטאטאתהמצוקההקשהשבההיונתונים,ולפתעהםמתחיליםלהתגעגעאלהמצבהקודם,המוכרוהשיגרתי.תלונהזוגרמהלמשהרבינולהתייאשמיכולתולהנהיגאתהעם.הואפנהאלאלוקיםבדבריםנוגעיםללב:"למההרעותלעבדך?ולמהלאמצאתיחןבעיניך?...האנוכיהריתיאתכלהעםהזה?אםאנוכיילידתיהו?...מאיןליבשרלתתלכלהעםהזה?!לאאוכלאנוכילבדילשאתאתכלהעםהזה,כיכבדממני!"(שםשם,יא יד)משהמבקשעזרה,וזוניתנתלו.אלוקיםמורהלמשהלאסוףשבעיםאישמזקניישראלשיסייעולולהנהיגאתהעם.כךעושהמשה,ושבעיםהזקניםזוכיםלנבואהאחתמכוחושלמשה.בשלבזהאנופוגשיםאתאלדדומידד:"ויישארושניאנשיםבמחנה,שםהאחדאלדדושםהשנימידד,ותנחעליהםהרוח,והמהבכתובים,ולאיצאוהאוהלה,ויתנבאובמחנה."(שםשם,כו)מההסיפורשלשניהאנשיםהאלמונייםהללו?מדרשהתנאיםלספר'במדבר'–ה'ספרי',חושףפרטיםנוספים:משההיהאמורלאסוףשבעיםאישמזקניישראל,וביקשלעשותזאתבדרךשוויונית.אלאשבעםישראלהיושנים־עשרשבטים,ואםהיהלוקחמכלשבטשישהזקנים,היוכולםיחדשבעיםושנייםאיש.מהעשהמשה?גורל.שבעיםזקניםיעלובגורלושנייםישובולביתם.אלדדומידדהיואמוריםלהשתתףבגורל,אךהםלאראואתעצמםראוייםלהנהגתהעם.הםהלכוונחבאוכדישלאימצאואותם.אךמישנבחראיננויכוללחמוקמןהתפקיד.התוצאההייתהשהםקיבלואתהנבואהבהיותםבמחנה–ולארקבאופןזמניכשארהזקנים,אלאבאופןקבוענחהעליהםרוחה'.רבייוסףבכורשור,רבופרשןמקראצרפתיבןהמאהה ,מאירהיבטנוסףבמעשיהםשלאלדדומידד.לדבריו,הסיבהשהםלאיצאואלאוהלושלמשהכשארהזקניםהייתהרגישותכלפיהזולת.הםחששולכבודםשלשניהזקניםשלאיעלובגורלובחרולצאתמןהגורלמראש.הםהעדיפולוותרעלהמעמדהנכבדובלבדשהזולתלאיתבייש.אלדדומידד,שניאנשיםאלמוניםשאינםמוזכריםשובבתנ"ך,מלמדיםאותנועלחשיבותןשלהענווהושלהרגישות–כתנאילכלמעלהרוחנית.
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים סיפורי נדודיהם של אבותינו במדבר מזמנים לנו הצצות על תקופת הראשית של העם היהודי. לעיתים
ישראל
פרשת בהעלותך – תשע"ט הרב שמואל רבינוביץ  רב הכותל והמקומות הקדושים אחד הסיפורים המרכזיים בפרשת 'בהעלותך' הוא סיפור 'המתאוננים': העם התלונן על הקושי של
Caméras Le Mur occidental
פרשת בהעלותך – תשע"ח הרב שמואל רבינוביץ  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים במרכזה של פרשת השבוע 'בהעלותך', מופיעים שני פסוקים המתארים את נסיעת 'ארון
IMG  WA
פרשת בהעלותך תשע"ז הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים פרשת השבוע 'בהעלותך' מפגישה אותנו עם סיפור 'מינוי הזקנים'. סיפור זה לא
WhatsApp Image    at
פרשת בהעלותך תשע"ו הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת 'בהעלותך' אנו קוראים את תיאור המסע הארוך לארץ ישראל, מסע מדברי שאורכו ארבעים שנה.
הכל כאן
No more articles to load
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

ספירת העומר

היום :

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

מזכרות מהכותל המערבי

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת פינחס

ירושלים
כניסה:
18:59
יציאה:
20:19
תל אביב
כניסה:
19:24
יציאה:
20:22
חיפה
כניסה:
19:12
יציאה:
20:23
באר שבע
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור