פרשת בהעלותך

יציאת הארון לפני הצבא במלחמה מתוארת בספר שמואל, שם אנו קוראים על מלחמה שנערכה בין שבטי ישראל לפלישתים, יושבי הארץ ששכנו בה לפני שבני
WhatsApp Image    at
פרשת בהעלותך – תשפ”א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע, פרשת ‘בהעלותך’, נקרא על מסעם של בני ישראל. לראשונה מזה
הרבשמואלרבינוביץ רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםסיפורינדודיהםשלאבותינובמדברמזמניםלנוהצצותעלתקופתהראשיתשלהעםהיהודי.לעיתיםנוצררושםכימדוברהיהבמתלונניםסדרתיים–עלהמיםועלהמזון,עלההנהגהועלארץישראל.קשהלהכחיששאכןחלקניכרמספר'במדבר'מספרעלאירועיםמסוגזה,והמטרההיאכמובןחינוךהעםלדורותיומתוךהסיפוריםהעתיקיםוהמסורותהנלוותאליהםבמדרשיחז"ל.יחדעםזאת,בתוךהסיפוריםהללובולטותלחיובדמויותשונות,ועלשנייםמהםנבקשלספרהיום:אלדדומידד.הסיפורמתחיל,כמובן,בתלונה.בניישראלבכובאומרם:"מייאכילנובשר?זכרנואתהדגהאשרנאכלבמצריםחינם,אתהקישואיםואתהאבטיחים,ואתהחצירואתהבצליםואתהשומים;ועתה–נפשנויבשה!איןכול!בלתיאלהמןעינינו!"(במדבריא,ד ו)תלונהזוהיאכל־כךלאהגיונית!בניישראלבמצריםהיועבדים.נשללהמהםהחירותוהםעבדובעבודותכפייהקשות.האםהאםאכלובמצרים"חינם"?!אתהמחירהיקרשהםשילמועלהמזוןהםשכחו.איךלפתעהםמתגעגעיםלמצרים?זוהיתופעהמצויה.בניאדםנמצאיםבמצוקהורוציםלצאתממנה.כשהםמצליחיםלהשתחרר,הםשוכחיםאטאטאתהמצוקההקשהשבההיונתונים,ולפתעהםמתחיליםלהתגעגעאלהמצבהקודם,המוכרוהשיגרתי.תלונהזוגרמהלמשהרבינולהתייאשמיכולתולהנהיגאתהעם.הואפנהאלאלוקיםבדבריםנוגעיםללב:"למההרעותלעבדך?ולמהלאמצאתיחןבעיניך?...האנוכיהריתיאתכלהעםהזה?אםאנוכיילידתיהו?...מאיןליבשרלתתלכלהעםהזה?!לאאוכלאנוכילבדילשאתאתכלהעםהזה,כיכבדממני!"(שםשם,יא יד)משהמבקשעזרה,וזוניתנתלו.אלוקיםמורהלמשהלאסוףשבעיםאישמזקניישראלשיסייעולולהנהיגאתהעם.כךעושהמשה,ושבעיםהזקניםזוכיםלנבואהאחתמכוחושלמשה.בשלבזהאנופוגשיםאתאלדדומידד:"ויישארושניאנשיםבמחנה,שםהאחדאלדדושםהשנימידד,ותנחעליהםהרוח,והמהבכתובים,ולאיצאוהאוהלה,ויתנבאובמחנה."(שםשם,כו)מההסיפורשלשניהאנשיםהאלמונייםהללו?מדרשהתנאיםלספר'במדבר'–ה'ספרי',חושףפרטיםנוספים:משההיהאמורלאסוףשבעיםאישמזקניישראל,וביקשלעשותזאתבדרךשוויונית.אלאשבעםישראלהיושנים־עשרשבטים,ואםהיהלוקחמכלשבטשישהזקנים,היוכולםיחדשבעיםושנייםאיש.מהעשהמשה?גורל.שבעיםזקניםיעלובגורלושנייםישובולביתם.אלדדומידדהיואמוריםלהשתתףבגורל,אךהםלאראואתעצמםראוייםלהנהגתהעם.הםהלכוונחבאוכדישלאימצאואותם.אךמישנבחראיננויכוללחמוקמןהתפקיד.התוצאההייתהשהםקיבלואתהנבואהבהיותםבמחנה–ולארקבאופןזמניכשארהזקנים,אלאבאופןקבוענחהעליהםרוחה'.רבייוסףבכורשור,רבופרשןמקראצרפתיבןהמאהה ,מאירהיבטנוסףבמעשיהםשלאלדדומידד.לדבריו,הסיבהשהםלאיצאואלאוהלושלמשהכשארהזקניםהייתהרגישותכלפיהזולת.הםחששולכבודםשלשניהזקניםשלאיעלובגורלובחרולצאתמןהגורלמראש.הםהעדיפולוותרעלהמעמדהנכבדובלבדשהזולתלאיתבייש.אלדדומידד,שניאנשיםאלמוניםשאינםמוזכריםשובבתנ"ך,מלמדיםאותנועלחשיבותןשלהענווהושלהרגישות–כתנאילכלמעלהרוחנית.
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים סיפורי נדודיהם של אבותינו במדבר מזמנים לנו הצצות על תקופת הראשית של העם היהודי. לעיתים
ישראל
פרשת בהעלותך – תשע”ט הרב שמואל רבינוביץ  רב הכותל והמקומות הקדושים אחד הסיפורים המרכזיים בפרשת ‘בהעלותך’ הוא סיפור ‘המתאוננים’: העם התלונן על הקושי של
הכל כאן
No more articles to load
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני היום בכותל המערבי לל׳ בסיון ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

מזכרות מהכותל המערבי

עובדות מעניינות

רחבת הכותל שאנו מכירים כיום מכילה כ-60 אלף מתפללים. הרחבה משמשת מספר צורות של ביטוי קשר לירושלים כבית כנסת הקרוב ביותר לשרידי בית המקדש הראשון והשני, טקסים רשמיים של מדינת ישראל, השבעות מעמדי הקהל ועוד..
אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

זמני כניסת השבת

פרשת חקת

ירושלים
כניסה:
19:08
יציאה:
20:31
תל אביב
כניסה:
19:33
יציאה:
20:33
חיפה
כניסה:
19:34
יציאה:
20:35
באר שבע
כניסה:
19:31
יציאה:
20:31

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור