ספר שמות

קריאה בתורה

יתרו – תשפ”א

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הנושא המרכזי בפרשת ‘יתרו’ הוא ‘מעמד הר סיני’. במעמד מכונן זה עמד עם ישראל

שמש מסיבת סידור

בשלח – תשפ”א

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת ‘בשלח’ אנו קוראים על קריעת ים סוף ומאזינים לשירה של משה ובני ישראל

הכותל בקורונה

וארא  – תשפ”א 
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשת השבוע ‘וארא’ אנו קוראים על תחילתו של תהליך שחרור עם ישראל

IMG  WA

שמות – תשפ”א
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

השבוע אנו מתחילים לקרוא בספר ‘שמות’, ונכנסים לתוך עולם חדש שלא הכרנו מספר

ParashatMishpatim
פרשת משפטים – תשע”ח
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת ‘משפטים’ עוסקת בעיקר ביחסים משפטיים שבין אדם לחברו: גניבה, נזק, שמירת חפצים
Mishpatim
פרשת משפטים – תשע”ז
הרב שמואל רבינוביץ  רב הכותל במערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע אנו עומדים עדיין תחת הרושם של המעמד נורא ההוד – “מעמד הר
ויקהלפקודי–תש"פהרבשמואלרבינוביץ–רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםבפרשיותהשבוע'ויקהל פקודי'נקראעלהקמתהמשכן–המקדשהזמנישליווהאתעםישראלבנדודיו,עדלהקמתהמקדשהקבועעלהרהביתבירושלים.המשכןוכמוהוהמקדש,היוואתהמרכזהרוחנישלהעם.דברזהבאלידיביטויבכךשהעםחנהבמדברסביבהמשכן,וכלההכרעותהמשפטיותוההלכתיותהיומתקבלותבביתהדיןהסמוךלמקדשבירושלים.לאחרשנבנההמקדשבירושליםעלידישלמההמלך,הואהפךלמקוםהיחידשבוהותרלהקריבקורבנות,ובעצם,למרכזהרוחניהלגיטימיהיחידשהיהלעם.פרשהזוהמתארתאתהקמתהמשכןנקראת"ויקהל",מלשוןהתקהלותוהתאחדות.ללמדנוכימרכזרוחנישאיננומושתתעלאחדות,איןלוערך,ואףאיןלוזכותקיום,כפישציינוחכמינוזכרםלברכהאתאחתהסיבותשהביאהלחורבןהמקדש:'שנאתחינם'.בעקבותכךכתבהרבאברהםיצחקהכהןקוק,רבההראשישלארץישראלבתחילתהמאהה :"אםנחרבנו,ונחרבהעולםעימנו,עלידישנאתחינם–נשובלהיבנות,והעולםעימנוייבנה,עלידיאהבתחינם"(אורותהקודשג',עמ'שכד).נראהכידבריםאלונוגעיםבמיוחדלמצבהחריגשאליונכנסההאנושותבשבועותהאחרונים.העולםכולונכנסבתקופההאחרונהלמצבחירוםבעקבותהתפשטותושלנגיףהקורונה.מיליוניבניאדםנמצאיםבבידוד,מאותאלפיםחוליםולצערינואלפיםמתוכתוצאהמהידבקותבנגיף.זהוזמןקשה.שכולנושולחיםאיחוליהחלמהמהירהלכלהחולים,ותנחומיםלמשפחותהנספים.ליבנועימכם.חשובשננהגכולנובאחריותלפיההוראותהמחמירותשלהרשויות,בכלמדינהלפיההנחיותשלאנשיהבריאות.לאףאדםאיןזכות יתר(פריבילגיה)לנהוגבחוסראחריות,מפנישהואעלוללהזיקבכךלאנשיםאחרים.זאתמלבדהערךהיהודי"ונשמרתםמאודלנפשותיכם"(דבריםד,טו).במסורתהיהודית,עתצרהכמוזושאליהנקלענו,מהווההזדמנותלחשבוןנפש.היחידוהכללנקראיםלחשובמהעליהםלתקן.דומהכינגיףזהשהכניסמיליוניבניאדםלבידוד,מרמזלנועלשניתחומיםשראוישנתחזקבהם:ערךהמשפחתיותותופעתהבדידות.כניסהלבידודשלמשפחות–הוריםוילדיםביחד–מהווההזדמנותלתקןאתמהשלעיתיםאיננומצליחיםליישם.ימיםאלויכוליםלייצרזמןאיכות,שבונוכלאנו,ההורים,להקשיבלילדינו,לשוחחאיתם,לצחוק,לספרסיפורים–לעשותאתכלמהשאנורוציםלעשותולאמספיקים.זהוזמןלחדשאתהמשפחתיותהשחוקהולרענןאתהיחסיםביןבניהמשפחה.כאמור,זהוזמןלחשבוןנפש,ומותרלנולחשובהאםייתכןשנטשנוקצתאתהרוח,אתהאחדותואתהקהילתיות,ונתנוהעדפהמוגזמתלאינדיבידואלול'עכשוויות'.ההתכנסותהמשפחתיתהכפויה,מזכירהלנוהיכןנמצאהחוסןהאמיתישלנו,מההםהערכיםהחשוביםלנו,אלושאנובאמתמתגאיםבהם–לאקריירהולאהצלחהפיננסית,אלאערכיהרוח,האמונה,המוסרוהמשפחה.בנוסף,נגיףהקורונהשהכניסרביםמאיתנולבידוד,מזכירלנואתהאנשיםשנמצאיםתמידבבדידותחברתית.האםאנושמיםלבלאותםאנשיםשבודדיםתמיד,שחוזריםכללילהלביתריק?אלושאיןלהםמשפחה,ולפעמיםגםלאהורים.אלושנמצאיםבביתומצפיםלמישהושיחייךאליהם,שישמעאתקולם.אלושמצפיםלתגובהאחתאושתיים,וגםאתזההםלאמקבלים...הםבודדים.האםאנוזוכריםאתהבודדיםהללו?האםאנועושיםמספיקלמענם?כמהקשההיאהבדידות,וכמהקללגבורעליה–בחיוך,במילהטובה,בתשומתלב,בשיחתטלפוןקצרה.אםכלאחדמאיתנויזכוראדםאחדויקפידלשלוחלומידיפעםמיסרוןלסלולרי,אולילפעמיםגםיתקשראליוממש,לפעמיםיזמיןאותולצעידהמשותפת,לסעודהמשותפתאוכלדבראחרמשותף ייתכןוהואיצילאתחייו.איךנקראאתאותהקריאה?כיצדנצליחלהכניסבליבםשלאנשיםאתהרגשהנוראשלהבדידות?כיצדיכולמישאיננוסובלמבדידותלהביןלליבושלהבודד?נגיףהקורונהוהבידודשנכפהעלינו–מטעימיםאותנובמעטאתטעמהשלהבדידות.לפתעחסרלנוהמפגשהחברתישאנורגיליםאליו.כעתאנומביניםכמההצוותבעבודההואחלקמחיינו.עתהקללנולהביןכמהתורמתלנוהחברה,ומהיהיכולתהנפלאהשישבידינולהפיגאתהבדידותשלהזולת!אוליכעתזההזמןלקרוא:אמצואדםאחד,אדםבודדאחד,שאתםתהפכואותולמאושר!כלאחדמאיתנויכוללעשותאתהעולםהזהעולםמאושריותר,עולםשמסתובביםבויותראנשיםעםחיוךעלהפנים.נרבה"אהבתחינם",ובזכותזהתתקבלנההתפילותונצליחלגבורעלהנגיףהמאייםולצלוחאתהתקופההקרובהבשלום,בבריאותובשמחה.
ויקהל פקודי – תש”פ הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בפרשיות השבוע ‘ויקהל-פקודי’ נקרא על הקמת המשכן – המקדש הזמני שליווה
achar kot
בתחילת פרשת השבוע ‘כי תישא’ אנו קוראים רצף של הוראות שניתנו למשה רבינו כהכנה לקראת בניית המשכן – אותו מקדש ארעי שליווה את עם
תצוה–תש"פהרבשמואלרבינוביץ–רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםבפרשת'תצוה'אותהנקראהשבוע,אנוממשיכיםלעסוקבהכנותלקראתבנייתה'משכן'–המקדשהזמנישלעםישראל.בפירוטנרחבמתארתהתורהאתבגדיהכוהנים,בהםהםאמוריםלשרתבמשכן.אחדהבגדיםהייחודייםלכוהןהגדולהוא'חושןהמשפט'–אותונושאהכוהןעלליבו.בבגדזהנקבעושתיםעשרהאבניםיקרותשעליהןנחרתושמותשניםעשרשבטיישראל:"אודם,פיטדהוברקת–הטורהאחד;והטורהשני:נופך,ספירויהלום;והטורהשלישי:לשם,שבוואחלמה;והטורהרביעי:תרשיש,שוהםוישפה...והאבניםתהיינהעלשמותבניישראל,שתיםעשרהעלשמותם,פיתוחיחותם–אישעלשמותהיינהלשני־עשרשבט."(שמותכח,יז כא)היינויכוליםלחשובכיהאבניםהמייצגותאתהשבטיםהשוניםבעם,תהיינהזהותזולזו.כדילבטאאתחתירתנולמטרהאחתמשותפת!אךבמכווןנבחרושתיםעשרהאבניםשונות,שתשמשנהסמליםלשבטיםהשוניםזהמזהבאופייםובעיסוקיהם.עיקרוןזה,אותולמדנולקראתסיוםספרבראשית,מברכותיוהמגוונותשליעקבאבינולבניו,באעתהלידיביטויב'חושןהמשפט'.הכוהןהגדולמתחייבלשאתעלליבוולייצגנאמנהאתהעםכולו,עלגווניוהשוניםותתיהקבוצותשבו.אךאבניםיקרותאלואינןהאבניםהיחידותהקבועותבבגדיהכוהןהגדול,ואףלאהאבניםהיחידותשעליהןחרותיםשמותשניםעשרשבטיישראל!עלכתפיו,נושאהכהןהגדולשתיאבניםנוספות,שעלכלאחתמהןחרותיםשמותיהםשלשישהשבטים:"ולקחתאתשתיאבנישוהם,ופיתחתעליהםשמותבניישראל:שישהמשמותםעלהאבןהאחת,ואתשמותהשישההנותריםעלהאבןהשנית...ושמתאתשתיהאבניםעלכיתפותהאפוד,אבניזיכרוןלבניישראל.ונשאאהרוןאתשמותםלפניה'עלשתיכתפיולזיכרון."(שםשם,ט יב)ההבדלביןשתיהאבניםשעלהכתפייםוביןשתיםעשרההאבניםשעלהלב,מזמיןהסבר.מדועבאבניםשעלהכתפייםחרותיםכלהשבטיםיחדעלשתיאבניםזהות,ואילובאבניםשעלהלבחרותכלשבטלעצמועלאבןנפרדתוייחודית?האבניםשעלכתפיושלהכוהןהגדולמבטאותאתהעםהמשרתלפניא לוקים.כאשרהכוהןמייצגאתהעםלפניא לוקים,הואמציגיחידהאחתשמכוונתלמטרההמוגדרתשלעםישראל עםהנושאתפקידאחראיבתולדותהאנושות,והכוהןהגדולמשרתבמקדשכנציגהעםכולו.ככזההואמייצגאתהפןהאחדותישלהעםהחותרלמטרהנעלהומשותפת.גםבאבניםשעלליבושלהכוהןקייםהיבטזהשל"זיכרוןלפניה'",אךזיכרוןזהנושאאופימורכב:"ונשאאהרוןאתמשפטבניישראלעלליבולפניה'תמיד."(שםשם,ל)הויאומר,הנושאהעיקריאותומייצגותאבניםאלוהוא"משפטבניישראל".כדישהכוהןהגדוליוכללייצגאתהמקדשאלמולהעם,הואאיננויכוללהתייחסאלהעםכיחידהאחת.הואחייבלהכירבעובדהשהעםמורכבמגווניםשונים.האבניםהשונותמזכירותלובכלעת,כיהעםמורכבמשבטים,מקבוצותותתיקבוצות,שלכלאחתמהןמאפייניםייחודייםודרכיםמגוונותכיצדלהביעאתהטובואתהמגמההמשותפת.אםכן,מלמדתאותנוהפרשה:הנהגהראוייהמכירהבשונישביןהקבוצותהשונותבעם.אךקבוצותשונותעלולותלהיפרדזומזו.ניכורוזרות,שלאלומרשנאהוהסתה,יכוליםלהשתלטעלהשיחהציבורי.דברזהלאיקרהאםהעםכולו,עלגווניוהשונים,יעמודמולהא לוקיםכיחידהאחת,למעןמגמהאחתהבאהלידיביטויבדרכיםמגוונות.
תצוה – תש”פ הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים בפרשת ‘תצוה’ אותה נקרא השבוע, אנו ממשיכים לעסוק בהכנות לקראת בניית ה’משכן’
tazpit rihal
תרומה – תש”פ
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע ‘תרומה’ אנו נשאבים אל עולם זר עבור האדם המודרני, ויחד עם זאת
הכל כאן
No more articles to load
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני היום בכותל המערבי לכ׳ בשבט ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

מזכרות מהכותל המערבי

עובדות מעניינות

רחבת הכותל שאנו מכירים כיום מכילה כ-60 אלף מתפללים. הרחבה משמשת מספר צורות של ביטוי קשר לירושלים כבית כנסת הקרוב ביותר לשרידי בית המקדש הראשון והשני, טקסים רשמיים של מדינת ישראל, השבעות מעמדי הקהל ועוד..
אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

זמני כניסת השבת

פרשת יתרו

ירושלים
כניסה:
16:23
יציאה:
17:43
תל אביב
כניסה:
16:46
יציאה:
17:44
חיפה
כניסה:
16:43
יציאה:
17:42
באר שבע
כניסה:
16:47
יציאה:
17:45

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב: