פרשת צו

נושאים בפרשה:

חלקה הראשון של הפרשה ממשיך את העיסוק בקורבנות שהחל בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא; ואולם ההתייחסות בפרשת צו ממוקדת יותר בנקודת המבט של הכהנים, בעוד בפרשת ויקרא נקודת המבט היא של מביא הקורבן. בתחילת הפרשה מובא ציווי על תרומת הדשן, ואחר כך דיני קורבן מנחה, קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן שלמים ואיסור אכילת חֵלֶב.

החלק השני של הפרשה עוסק בשבעת ימי המילואים, כלומר בקיום טקסי חנוכת המשכן שעליהם נצטווה משה בפרשת תצווה. במסגרת זו הוקדשו אהרן ובניו לכהונה, הולבשו בבגדים המיוחדים להם ונמשחו בשמן המשחה. שיאו של תהליך חנוכת המשכן, היום השמיני למילואים, יפורט בפרשה הבאה, פרשת שמיני.

האש שדלקה על גבי המזבח הייתה תמידית, ללא הפסקה. מדי בוקר, הכהן היה מניח עצים על המזבח, והאש דלקה במשך כל היום והלילה. על
צו–תש"פהרבשמואלרבינוביץ–רבהכותלהמערביוהמקומותהקדושיםהשבתהקרובה,שהיאהשבתהסמוכהלחגהפסח,מכונה"שבתהגדול".טרםשנפנהלעסוקבשמהובמשמעותהשלשבתזולחיינואנו,נשובונזכיראתהחובההמוטלתעלינובשעהקשהזו–כאשרהעולםכולומתמודדעםנגיףה'קורונה' לצייתלהנחיותרשויותהבריאותוהביטחון.במידהוהרשויותאוסרותלהתכנסבביתהכנסת,חובהלצייתלהוראות,שהרי"פיקוחנפשדוחהאתכלהתורה".עלכן,כלאדםיתפללבביתוויוסיףתפילהמיוחדתלרפואתםשלהחולים:"שבתהיאמלזעוקורפואהקרובהלבוא".כמוכןרצוישכלאחדיקראאתפרשתהשבועבביתומתוךתנ"ךאוחומש.ובכן,שמהשלשבתזוהסמוכהלפסחהוא"שבתהגדול".בספרההלכה'ארבעהטורים'שנכתבעלידירבייעקבבןאשרבמאהה ,מובאתהסיבהלכינויזה:לפנישיצאעםישראלממצרים,נצטווכולםלקחתכבשולעשותו'קורבןפסח'במטרהלאוכלובלילחמישהעשרבניסן.קנייתהכבשנעשתהבעשיריבניסןשחלבאותהשנהבשבת,והיאהייתהכרוכהבסיכון,מפנישהכבשהיהאחדמןהסמליםהאלילייםשלהעםהמצרי.עלשםהנסשאירעבאותהשבת,כאשרהיהודיםלקחוכבשוהמצרייםלאפגעובהם–מכונההשבתהסמוכהלחגהפסח"שבתהגדול".מענייןלגלותשחכמיישראלהקדומיםראובמאורעזהשללקיחתהכבשוייחודולקורבן,מעשהבעלמשמעותעמוקה.אתההוראהשלמשהלעםישראל:"מישכווקחולכםצאןלמשפחותיכם"(שמותיב,כא)דרשוב'מכילתא' מדרשהתנאיםלספרשמות–באופןהבא:"מישכוידיכםמעבודהזרה,והידבקובמצוות."(מכילתאדרביישמעאל,מסכתאדפסחאפרשהה)עםישראלבמצריםהיהבמצברוחנידיגרוע.העםנסחףאחרהתרבותהמצריתהאליליתוהשתתףבעבודתהאליליםשהייתהנהוגהבמצרים.אירועזהשבונטלכליהודיכבש,ששימשכאמורכסמלאלילישלהעםהמצרי,וייחדאותולקורבן–היהאירועשבונדרשכליהודילהכריע:להיכןאנישייך,לתרבותהמצריתאולתרבותהיהודית?משמעותהשללקיחתהכבשלקורבןהייתהעזיבתהעבודההזרהוהכרעהלהצטרףלאמונההיהודית.ייתכןשגםרגעזהשלהכרעההקנהלשבתזואתהכינוי"שבתהגדול".ובקפיצהחדהשלשלושתאלפישניםקדימה העולםכולונקלעבימיםאלואלמצבחריגביותר:מיליוניבניאדםנדרשיםלהתכנסבבתיהםולהסתגרבעקבותנגיףה'קורונה'.מאותאלפיםחלוולמרבההצער,אלפיםרביםמתוכתוצאהממחלהזו.כיהודיםמאמינים,איננותוליםאירועיםכאלובגורלהעיוור.אנומנסיםומשתדליםלמצואאתהמשמעותהטמונהבמאורעות,לשמועאתהקריאהשאלוקיםקוראלנובאמצעותהאירועייםהטבעיים.נדמהכיהלקחהעיקרישהאנושותלומדתבימיםאלו,הואשאיןלסמוךעלהמערכותשיעבדובשבילהאדםהפרטי.אנשיםמביניםכימישאיננודואגלעצמוושומרעלעצמו,איןמישידאגלו.ביןמישחיבמדינהשבהמערכתהבריאותנמצאתעלסףקריסה,וביןמישחיבמדינהשמצבהטוביותר–אףאחדאיננויכוללהיותבטוחשהנגיףלאיפגעבו,ואףאחדאיננויכוללהיותבטוחשהמדינהתוכללטפלבו.נראהכיהעתידהקרוביהיהזמןשבואנשיםידאגולעצמםולמשפחתםהקרובה,ויישענופחותעלהמדינהועלמערכותהבריאותוהביטחון.כיהודיםמאמינים,ישלמסרזהקריאהמיוחדתעבורינו:פעמיםרבותאנורגיליםלהישעןעלהביטחוןשמקנהלנוהקהילה,ביתהכנסתוהמוסדותהחברתייםוהדתיים.קורהלעיתיםשביטחוןמדומהזהמביאהזנחהוחוסרהשקעהבהתקדמותפנימיתבעבודתהשםהאישית.הסיחרורשהעולםכולונקלעאליומחייבכלאדםלהיותעצמאיבמידהרבה,לדאוגלעצמולארקבפןהבריאותי–שזהודאיחשובונצרך–אלאגםבפןהרוחני.כלאחדמאיתנונקראלהתפללגםבליביתהכנסת;ללמודתורהגםבלישיעורקבוע;להשקיעבמשפחה:בזוגיותובחנוךהילדים.זהוהזמןלחשובכיצדבאמתאנורוציםשחינוךילדינוייראה,ולבחוןהאםאנועקבייםומעשייםברצונינוזה.אםלאנדאגלעצמינו–מיידאגלנו?אנומקוויםומתפללים,יחדעםהאנושותכולה,שהקדושברוךהואיאמרלצרותינו"די!",ונזכהבמהרהלגאולההשלמה.אמן.
צו – תש”פ הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים השבת הקרובה, שהיא השבת הסמוכה לחג הפסח, מכונה “שבת הגדול“. טרם שנפנה
הכל כאן
No more articles to load
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני היום בכותל המערבי לו׳ בכסלו ה׳תשפ״ג

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

מזכרות מהכותל המערבי

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

זמני כניסת השבת

פרשת ויצא

ירושלים
כניסה:
15:54
יציאה:
17:14
תל אביב
כניסה:
16:18
יציאה:
17:15
חיפה
כניסה:
16:03
יציאה:
17:13
באר שבע
כניסה:
16:19
יציאה:
17:17

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור