אישור כניסה קבוע ברכב לכותל

מדי שנה, פוקדים את רחבת הכותל המערבי כ 12 מיליון מבקרים. רבים מהם מבקשים את עזרת הקרן למורשת הכותל המערבי בסוגיות נגישות שונות, ובכללן גישה לרכב וחניה ברחבת הכותל.

סוגיית החניה בכותל היא בעייתית ומורכבת. בתוך שטח חניה קטן ביותר נדרשים להימצא פתרונות לרכבי משטרה וכוחות הביטחון, רכבים של בעלי מוגבלויות, רכבים מנהלתיים של גופים שונים הפועלים בכותל ובסביבתו, ועוד. הקרן למורשת הכותל עושה כל שביכולתה על מנת לאזן בין הצרכים השונים במסגרת מרחב הפתרונות המצומצם.

על מנת לשפר את איכות השירות ומתוך ראיית החשיבות שבשמירה על שקיפות מלאה בנושא אישורי החניה בכותל, גובשו קריטריונים לכניסה והעמדת רכב ברחבת הכותל המערבי. יצוין כי הכניסה היא על בסיס מקום פנוי.

במסגרת נוהל זה, מעוניינת הקרן להסדיר את אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור כניסה לכלי רכב, תוך קביעת קריטריונים להגשת הבקשה ואישורה.

יובהר, כי אישורי הכניסה שניתנו עד למועד פרסום נוהל זה ימשיכו לעמוד בתוקפם, וזאת למעט אישורי כניסה שניתנו על בסיס קריטריון רפואי, אשר יבוטלו החל מתום תקופה של 45 ימים מפרסום נוהל זה. המעוניינים באישור כניסה בגין קריטריון רפואי יידרשו להגיש בקשה חדשה, בהתאם לנוהל זה.

אישורי הכניסה שיינתנו לזכאים יאפשרו חניה ברחבת הכותל המערבי החל משעה 14:00 בצהריים ועד השעה 3:00 לפנות בוקר. יובהר, כי קבלת אישור הכניסה לכלי רכב אינה מבטיחה מקום חניה ברחבת הכותל, והחניה תתאפשר על בסיס מקום פנוי ובהתאם להוראות משטרת ישראל.

להלן, הקריטריונים לקבלת אישור חניה קבוע  בכותל:

שמו לב לתפילת הנץ קיים נוהל נפרד 

 • מי שעומד באחד מן הקריטריונים הבאים, יהא רשאי להגיש בקשה לקבלת אישור כניסה לרכב:
  • מתפלל קבוע – מתפלל אשר גילו מעל 60 ומגיע לכותל לפחות 3 פעמים בשבוע או ביום מסוים קבוע בשבוע. במקרה של הגעה ביום קבוע בשבוע, האישור יינתן עבור אותו היום בלבד.
  • אדם שמלאו לו 80 שנה – אדם שמלאו לו 80 שנה ופוקד את רחבת הכותל המערבי באופן קבוע פעם אחת בחודש לפחות.
  • רפואי
   • מי שהוא בעל מוגבלות רפואית משמעותית המשפיעה על ההליכה ופוקד את רחבת הכותל המערבי באופן קבוע פעם אחת בחודש לפחות.
   • יש לצרף אישור רפואי בנוסח המצורף לנוהל זה. מובהר כי לא יתקבל אישור בנוסח השונה מנוסח זה.
  • בתפקיד ועל פי צורך:
   • צרכי ביטחון ורפואה – על פי אישור המשטרה.
   • ספקים – ספקים קבועים של הקרן.
   • דירקטוריון הקרן ומשרד רה"מ – חבר באסיפה הכללית של הקרן ועובדים במשרד רה"מ, העומדים עם הקרן בקשרי עבודה.
   • עובדי הקרן למורשת הכותל המערבי – בהתאם להחלטת מנכ"ל הקרן.
   • עובדים/ספקים של ישיבות ואתרים בשטח רחבת הכותל – מנהלים ו/או ראשי ישיבות של ישיבות שבשטח רחבת הכותל.
   • פקידים במשרדים ממשלתיים ועירוניים שהם ומשרדם בקשרי עבודה עם הכותל המערבי.
   • עיתונאים לענייני דת וירושלים – יש לצרף תעודת עיתונאי ואישור המערכת.
  • רבנים
   • ראשי ישיבות אשר ישיבתם מונה למעלה מ- 200 תלמידים (בכפוף להגשת אסמכתאות).
   • אדמו"רים.
   • משפיעים – רבנים ורבניות אשר לדברי תורתם מתכנסים אלפי אנשים.
   • רבניות – נשות רבנים שקהילתם מונה למעלה מ- 3000 משפחות (בכפוף להגשת אסמכתאות).
   • בני אדמו"רים – בני אדמו"רים שקהילתם מונה למעלה מ- 1,500 משפחות (בכפוף להגשת אסמכתאות).
   • דיינים בבתי הדין הרבניים של המדינה מכהנים או בדימוס (בכפוף לשליחת העתק תעודת דיין).
   • רבני חילות בצה"ל.
   • רבני ערים ומועצות אזוריות.
  • שופטים בבתי המשפט בישראל מכהנים או בדימוס (בכפוף לשליחת העתק תעודת שופט).
  • חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.
  • ח"כים.
  • ראשי ערים.
  • חברי מועצת עירית ירושלים.
 1. אופן הגשת בקשה
  • הבקשה תוגש בצירוף המסמכים הבאים:
   • טופס בקשה לאישור כניסה ברכב לכותל, בצירוף תמונה של המבקש.
   • צילום ת.ז. של המבקש (במקרה של הגשת בקשה על בסיס קריטריון של גיל 80 כמפורט בסעיף 2.1.1 לעיל או על בסיס קריטריון של מתפלל קבוע, כמפורט בסעיף 2.1.2 לעיל.
   • אישור רפואי בנוסח המצורף כנספח לנוהל זה.
  • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
   • באמצעות דוא"ל, לכתובת:[email protected] .
   • באמצעות פקס, שמספרו: 02-6667014.
   • באמצעות הגשה ידנית במעטפה סגורה עליה יצוין "בקשה לקבלת אישור כניסה לכותל" למשרדי הקרן, הממוקמים ברחבת הכותל המערבי (בית שטראוס).
 1. הליך אישור הבקשות
  • הקרן תבחן את עמידת הבקשות בתנאי הזכאות המפורטים לעיל.
  • בקשות שתעמודנה בתנאי הזכאות תועברנה לבדיקת משטרת ישראל, אשר תבחן אותן בהתאם לנהליה.
  • עם קבלת אישור המשטרה, תנפיק הקרן עבור המבקש שבקשתו אושרה אישור כניסה לרכב.
  • יודגש כי הכניסה בפועל תהא על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של משטרת ישראל.
  • בהגשת הבקשה, נותן המתפלל את הסכמתו לכך שהקרן תפרסם באתר האינטרנט שלה את שמותיהם של מחזיקי האישורים וכי במסגרת הפרסום יופיע גם שמם והעילה בגינה יקבלו, אם יקבלו, את אישור הכניסה (למעט אישור שניתן על בסיס רפואי).
  • מובהר כי כניסת הרכב לרחבת הכותל המערבי מותנית בזיהוי כלי הרכב באמצעות מערכת זיהוי ובקרה אשר בין היתר מצלמת את כלי הרכב.

 

 1. סייגים
  • מובהר ומודגש בזאת כי אישור הכניסה יאפשר חניה ברחבת הכותל המערבי למשך שעה אחת בלבד לכל היותר. הקרן תהא רשאית להורות לבעל אישור כניסה לפנות את רכבו במקרה של חניה למשך זמן העולה על שעה ואף לנקוט בהליכים נגד בעל האישור, לרבות השהייה או ביטול אישור הכניסה, על פי שיקול דעתה.
  • כמו כן, אישור הכניסה יהא בתוקף למשך 24 חודשים ממועד קבלת האישור. לאחר מכן, תידרש הגשת בקשה חדשה בהתאם לנוהל שיפורסם באותה עת.
  • הקרן תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בדבר עמידת בעלי אישורי הכניסה בתנאי נוהל זה.
 • במקרים בהם יתגלה כי בעל אישור הכניסה איננו "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהיר ו/או שבטלו הנסיבות בגינן ניתן לו אישור הכניסה ו/או שביצע שימוש באישור בחריגה מההרשאות שניתנו בו, תהא זכאית הקרן לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה מראש. במקרה כאמור יחויב בעל אישור הכניסה להחזיר את האישור שניתן לו על ידי הקרן מיד עם דרישתה הראשונה.
 • הקרן תהא רשאית שלא לאשר בקשה ו/או לאשרה חלקית גם אם היא עומדת באחד מן הקריטריונים המפורטים לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה ו/או שיקול דעת משטרת ישראל.
 • הקרן תהא רשאית לשנות את תנאי נוהל זה מעת לעת, לרבות עדכון הקריטריונים להגשת בקשה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של הקרן.
 • נוהל זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

הקרן למורשת הכותל המערבי מפעילה מוקד טלפוני להזמנת סיורים באתרי הכותל ובירושלים.
המוקד פועל בימי ראשון עד חמישי
בין השעות 8:30 – 17:00
בטלפון: 5958*
נשמח לתת לכם שירות.

מידע
למבקר

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

המסע לירושלים

חדש – מרכז שרשרת הדורות

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש! מרכז מבקרים שער השמים

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .