נוהל קבלת אישור לצילום במתחם הכותל המערבי

מבוא

 • בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, לקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") אחריות לכל ענייני הכותל, ובכלל זאת לניהול של מתחם הכותל המערבי.
 • מטרת נוהל זה הינה להסדיר את אופן קבלת ההרשאה לצילום במתחם הכותל המערבי, בהתאם לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א- 1981 (להלן: "התקנות").
 • השר לשירותי דת הסמיך לעניין מתן ההרשאה כאמור את רב הכותל המערבי, המשמש כיו"ר הקרן למורשת הכותל המערבי, על פי כתב האצילה המצורף כנספח א' לנוהל זה.

הגדרות ומונחים

 • "מתחם הכותל" או "מתחם הכותל המערבי" – כל האתרים המצויים באחריות הקרן למורשת הכותל המערבי, לרבות רחבת הכותל העליונה, רחבת התפילה, אתרי מנהרות הכותל המערבי, בית שטראוס ובית מורשת הכותל המערבי, כולל מרפסות ו/או גגות ו/או רחבות של כל האתרים הנ"ל, על פי המפה המצורפת כנספח ג' לנוהל זה.
 • "צילום" – ביצוע תיעוד מכל סוג שהוא, לרבות צילום סטילס, וידאו, צילום 360, צילום אווירי באמצעות רחפן ו/או כלי טיס ו/או סריקה תלת ממדיים, באמצעות ציוד מכל סוג שהוא (מצלמות ו/או סורקים ו/או אביזרי צילום ו/או מכשירים), לרבות באמצעות כל טכנולוגיה קיימת או עתידית, לכל מטרה שהיא.

אופן הגשת בקשה לצילום

 • המעוניין לקבל אישור לצילום במתחם הכותל יידרש להגיש בקשה עד 48 שעות מראש לפחות בכפוף להוראות נוהל זה, זולת במקרים חריגים שיאושרו פרטנית על ידי הקרן.
 • הבקשה תוגש באמצעות אתר האינטרנט של הקרן, בכתובת: ⦁ www.thekotel.org , והיא תכלול את כל הפרטים הבאים:
 • טופס בקשה לקבלת אישור לצילום במתחם הכותל המערבי בנוסח נספח ב', כשהוא מלא וחתום על ידי המבקש;
 • הצגת הצהרת כוונות של מטרות הצילום;
 • רשימת הציוד והאמצעים לביצוע הצילום;
 • במקרה של צילום למטרת קולנוע ו/או טלוויזיה – תקציר בכתב של הסרט המלא, וכן תסריט בכתב של הצילום המתוכנן בכותל;
 • כל מידע נוסף שיתבקש על ידי הקרן.
 • הבקשה תיבחן בהתאם להוראות נוהל זה על ידי הקרן.

תנאים לאישור בקשה

 • הצילום לא מתוכנן להתבצע בשבתות ובחגי ישראל.
 • הצילום עבורו מוגשת הבקשה אינו למטרות מסחר ו/או למטרות שאינן הולמות את אופי המקום ו/או מפרות את הסדר הציבורי ו/או פוגעות בצנעת הפרט במתחם הכותל המערבי.
 • הצילום עבורו מוגשת הבקשה קיבל את האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע הצילום (ככל הנדרש).

הוראות מחייבות לביצוע צילום במתחם הכותל המערבי

 • מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או הנחיה אחרת שתימסר על ידי הקרן למבקש במעמד קבלת האישור, הצילום במתחם הכותל המערבי יתבצע בכפוף לעמידה בהוראות הבאות:
 •  צילום חדשות יתאפשר ברחבת הכותל העליונה בלבד )ולא ברחבת התפילה(, זולת במקרים של צילום אירועים או ביקורים המתרחשים ברחבת התפילה (כגון: סליחות, ברכת כהנים, יום ירושלים, ביקור רשמי וכיוצ"ב), למעט אם צוין במפורש אחרת באישור הצילום.
 • צילום למטרת קולנוע ו/או טלוויזיה יתאפשר ברחבת הכותל העליונה בלבד )ולא ברחבת התפילה, למעט אם צוין במפורש אחרת באישור הצילום.
 • לא יתבצע בימוי מכל סוג שהוא במתחם הכותל על ידי שחקנים וכן לא יתבצע צילום הכולל תחפושות ו/או אביזרי צילום חיצוניים (כגון שולחן, כיסא, וכד').
 • הצילום במתחם הכותל יתבצע ממצלמת כתף אחת בלבד, למעט אם צוין במפורש אחרת באישור הצילום. לא יתאפשר צילום מחצובה או כל אמצעי אחר במתחם הכותל (כגון עמודי תאורה, רמקולים, קופסת סאונד, וכיוצא בזה).
 • לא ניתן לקיים ראיונות במתחם הכותל המערבי, למעט אם צוין אחרת באישור הצילום ובמקומות שיוגדרו לכך ע"י נציג הקרן.
 • לא יצולמו פנים של מתפללים ו/או לא יתבצע קלוז אפ של מתפללים ללא הסכמתם.
 • לא תתאפשר כניסת אנשי צוות צילום שהינם גברים לעזרת הנשים ולהפך.
 • לא תאושר כניסת צוות צילום המונה יותר מ- 4 אנשים, למעט במקרים מיוחדים.
 • לא יוקם מערך הפקה ברחבת הכותל על כל המשתמע מכך!
 • צילום ברחבת התפילה ילווה במידת הצורך ע"י נציג הקרן.
 • האישור הינו לצילום ויזואליה בלבד כפי המופיע על גבי האישור ובהתאם להנחיות ולהוראות המפורטות לעיל.

אחריות וסייגים

 • המבקש מתחייב להישמע להוראות נציג וסדרני הקרן.
 • המבקש מתחייב לשמור על הסדר ולהימנע מהפרעה מכל סוג שהוא למתפללים ו/או למבקרים במתחם הכותל המערבי.
 • המבקש יישא באחריות מלאה לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו למתחם הכותל המערבי ו/או מתקניו ו/או לקרן ו/או לצד שלישי, והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את הקרן ו/או צד שלישי בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לנזק כאמור לעיל.
 • המבקש מתחייב לשמור על הפרטיות של המבקרים במתחם הכותל המערבי בהתאם לכל דין, ולשאת באחריות מלאה לכך.
 • המבקש פוטר מראש את הקרן מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת חובה אחרת שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו במסגרת ביצוע הצילום במתחם הכותל המערבי.

פטור מקבלת אישור צילום

 • צילום של אדם פרטי המבקר במתחם הכותל המערבי למטרות אישיות שאינן לצרכי מסחר ו/או עשיית רווח אינו טעון אישור בהתאם לנוהל זה.
 • צילום למטרת חדשות על ידי מחזיק בתעודת לע"מ רשמית בתוקף יתאפשר ללא הגשת בקשה מראש בהתאם לנוהל זה, בכפוף להצגת התעודה לנציג הקרן כאמור.
 • בכל מקרה של ספק באשר לנחיצות קבלת אישור לביצוע צילום, מומלץ לפנות מראש לקרן באמצעות כתובת הדוא"ל: ⦁ [email protected], לצורך קבלת הנחיות.
 • מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי הוראות נוהל זה, על כל סעיפיו, תחולנה גם על צילום שאינו טעון אישור בהתאם לנוהל זה, בשינויים המחויבים, בדגש על שמירה על פרטיות המבקרים במתחם וקדושת הכותל המערבי.

כללי

 • במקרים בהם יתגלה כי המידע שנמסר על ידי מבקש לצורך אישור בקשה על פי נוהל זה הינו חלקי ו/או שגוי ו/או מטעה ו/או במקרים בהם יתגלה כי המבקש פעל שלא בהתאם להוראות נוהל זה, תהא זכאית הקרן לבטל את אישור הצילום, ללא התראה מראש. במקרה כאמור, יחויב בעל אישור הצילום לחדול לאלתר מכל צילום וכן לא לעשות כל שימוש בחומרים שצולמו על ידו ולמוסרם לידי הקרן מיד עם דרישתה הראשונה.
  אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של הקרן ו/או של מדינת ישראל לפעול כנגד המבקש בהתאם לתקנות ו/או לכל דין אחר.
 • הקרן תהא רשאית שלא לאשר בקשה ו/או לאשרה חלקית גם אם היא עומדת בתנאים המפורטים לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה, מטעמים הקשורים בשמירה על רוח ונוהל מתחם הכותל.
 • הקרן תהא רשאית לשנות את תנאי נוהל זה מעת לעת והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של הקרן.
 • נוהל זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

אחריות

 • האחריות ליישום נוהל זה חלה על האחראי לדוברות והסברה וכן על כל בעל תפקיד בקרן כנגזר מתוכן הנוהל.
 • האחראי לעדכון הנוהל ובדיקת התאמתו לצרכי הקרן למורשת הכותל המערבי יהיה האחראי לדוברות והסברה של הקרן.

תחולה ותוקף

 • הנוהל תקף מעת פרסומו.
 • הוראות הנוהל יועברו לכל גורם המבקש אישור לצילום ברחבת הכותל.

טופס אישור צילום ברחבת הכותל

הצהרת כוונות

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .