נוהל כניסה עם בעלי חיים לרחבת הכותל המערבי

על פי תקנה 2(א()12 )לתקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, תשמ”א-1981( להלן:
“התקנות”), חל איסור על הכנסת בעלי חיים לרחבת הכותל המערבי. הרקע לכך הוא חשש מפני
מהומה שתיווצר בעקבות כניסת בעל חיים לרחבת התפילה, ושאלות הלכתיות הקשורות לכניסת
בעל חיים לבית כנסת.
לנוכח הוראות חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, תשנ”ג-1993 ,הוראות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 והוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע”ג- 2013 ,ומתוך כבוד ומחויבות לבעלי מוגבלויות, ומכח
סמכותי לפי תקנה 4(א( לתקנות ולאחר היוועצות עם הרבנים הראשיים לישראל והשר לשירותי
דת, הנני לקבוע כללים לכניסת חיות שירות הנלוות לבני אדם עם מוגבלות, לרחבת הכותל כדלקמן:
1 .הכנסת בעל חיים לרחבת הכותל המערבי אסורה, למעט המקרים המפורטים בסעיף 2
ולמעט בעלי חיים המשמשים כוחות בטחון בעת מילוי תפקידם.
2 .אדם עם מוגבלות המסתייע בחיית שירות יוכל להיכנס לרחבת הכותל, למעט רחבת
התפילה, תוך הסתייעות בחיית שירות, לרבות כלב נחיה.
3 .הכניסה לרחבת התפילה לאדם עם מוגבלות המסתייע בחיית שירות תבוצע באופן הבא:
1.3 במידת האפשר, מונחים סדרני הרחבה ללוות אדם עם מוגבלות למחוז חפצו ברחבת
התפילה, לעמוד לידו ולסייעו עד תום שהותו ברחבת התפילה. במהלך פרק זמן זה, חיית
השירות תהא תחת השגחה של סדרן נוסף מחוץ לרחבת התפילה.
2.3 ככל והאפשרות האמורה בפסקה 1.3 אינה ניתנת ליישום באותה העת, אזי אדם עם
מוגבלות הנעזר בחיית שירות, ייכנס לרחבת התפילה עם חיית השירות בליווי סדרן בתנאי
שיגש לצד, במקום שאין אנשים מתפללים. כדי שלא להפריע במהלך התפילה.
4 .על אף האמור בסעיף 2 לעיל, בזמנים חריגים, בהם מצוי קהל רב ברחבת הכותל, כגון:
ברכת כהנים בחול המועד, עצרות המוניות וכיוצ”ב, הכניסה תותר רק על פי החלופה
הנזכרת בסעיף 1.3 לעיל .
5 .לא תותר כניסת כלבי אימון לרחבת הכותל.
6 .כללים אלו יכנסו לתוקף החל מיום 18.7.19
וע”ז בה”ח
שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
הממונה על הכותל המערבי

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

מבט אל העבר

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש – מרכז שרשרת הדורות

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

המסע לירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור