נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה

נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה
לפי תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א- 1981[, 1]11 בתוקף סמכותי לפי
תקנה 2(א() 7 )לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א – 1981
אני קובע כדלקמן:
קופות צדקה לנזקקים וצדקה לבדק הבית יוצבו במקומות הקדושים ליהודים לפי הוראות הממונה
על המקומות הקדושים )להלן – הממונה( בלבד; הצבת קופות הצדקה כאמור במקומות הקדושים,
למעט בכותל המערבי, ואבטחתן ייעשו על ידי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים )להלן –
המרכז(, וברחבת הכותלההמערבי- על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן-הקרן(.
בכל מקום קדוש, למעט בכותל המערבי, יוצבו קופות צדקה, כשצמוד להן, ייקבע שלט בולט לעין
שבו ייכתב: "לצדקה ולבדק הבית במקומות הקדושים"; בכותל המערבי יוצבו קופות צדקה,
כשצמוד להן, ייקבע שלט בולט לעין שבו ייכתב: "לצדקה ולבדק הבית בכותל המערבי".
מיקום קופות הצדקה בכל מקום קדוש ייקבע בידי הממונה, בהתייעצות עם המרכז או עם הקרן,
לפי העניין.
המשרד לשירותי דת אחראי לאיסוף הכספים מקופות הצדקה ולהפקדתם בחשבון המיועד לכך;
איסוף הכספים מקופות הצדקה במקומות הקדושים ייעשה על ידי המרכז, וברחבת הכותל
המערבי- על ידי הקרן, על-פי נוהל שהם יציעו ושיאושר בידי חשב המשרד לשירותי דת; הכספים
יופקדו לזכות חשבון המשרד לשירותי דת.
הכספים שייאספו מקופות הצדקה בכל המקומות הקדושים, לרבות הכותל המערבי, יחולקו ביחס
של שני שלישים מהסכום הנאסף לצדקה לצורכי בדק הבית ושליש מהסכום הנאסף לצדקה
לנזקקים; למרכז ולקרן יימסרו הודעות בדבר הסכום שנאסף לטובת בדק הבית.
השימוש בכספי הצדקה המיועדים לצורכי בדק הבית שייאספו במהלך שנת כספים מהמקומות
הקדושים יהיה לפיתוחם ולא לתחזוקה שוטפת; לשם כך למרכז ולקרן יהיו חשבונות ייעודיים
לפיתוח כאמור.
הכספים המיועדים לצורכי בדק בית שייאספו על ידי הקרן מקופות הצדקה בכותל המערבי ישמשו
לפיתוח הכותל המערבי ורחבתו בלבד, והכספים שייאספו על ידי המרכז משאר המקומות
הקדושים ישמשו לפיתוחם בלבד.
ההקצאה של המרכז לפיתוח המקומות הקדושים מתוך הכספים המתקבלים מקופות הצדקה,
תיעשה לפי הוראת הממונה לאחר התייעצות עם המרכז.
ההקצאה של הקרן לפיתוח הכותל המערבי ורחבתו מתוך הכספים המתקבלים מקופות הצדקה,
תיעשה לפי הוראת הממונה לאחר התייעצות עם הקרן.
הכספים שייעודם צדקה לנזקקים שייאספו במהלך שנת כספים מהמקומות הקדושים, יחולקו
למוסדות ציבור הפועלים בתחומי רווחה או בריאות, ואשר נתמכו בעד 2 ,]של אותם [ פעולות אלה

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .