נוהל חניה בנץ

נוהל זמני לחניה של כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה בשעות הנץ
בשל הצורך בשיפוץ ותחזוקת מבנה השירותים הקבוע בבית שטראוס הוחלט להציב מבנה שירותים זמני על שטח החניה שברחבה באופן שיצמצם את שטחי החניה בהיקף משמעותי. כתוצאה מכך יש צורך לקבוע נוהל חניה זמני שיהיה מצומצם יותר מנוהל החניה הקבוע.
נוהל החניה הזמני מבטל כל נוהל קודם. כל רישיונות החניה לפי הנוהל הקודם יישארו בתוקפם עד לתום מועד הרישיון. רישיונות חדשים יינתנו לפי הקריטריונים שבנוהל זה ועל המעוניין ברישיון להגיש בקשה חדשה לפי נוהל זה. נוהל החניה הזמני יישאר בתוקפו עד כל עוד לא יפורסם נוהל חניה אחר במקומו.

כללי

 1. האזור המתוחם בדרום מערב רחבת הכותל (להלן : "המתחם" ) מיועד לאפשר חניה לצרכים הבאים לפי סדר חשיבות יורד: כוחות הביטחון וההצלה, בעלי מוגבלויות בשל מצב בריאותי או גיל (ובמיוחד אלה הפוקדים את הכותל באופן קבוע), תפעול וכניסת אנשי ציבור לרחבת הכותל, תפעול מוסדות שלהם כניסה סטטוטורית חוקית מרחבת הכותל
 2.  החניה תתאפשר רק במקומות בהן היא אינה מנוגדת לתכנית הסטטוטורית התקפה.
 3.  רחבת החניה תנוהל על ידי הקרן למורשת הכותל (להלן: "הקרן") בהתאם לנוהל זה, בכפוף להנחיות משטרת ישראל (להלן: "המשטרה") והממונה על הכותל המערבי ורחבתו (להלן: "הממונה").
 4.  בשל אילוצי ביטחון ברחבת הכותל ובהר הבית, אירועים המוניים ברחבת הכותל, אילוצים תפעוליים וכדומה, כל אישורי הכניסה, הן החד פעמיים והן הקבועים, הם על בסיס מקום פנוי בלבד וללא כל התחייבות שהכניסה למתחם אכן תתאפשר.
 5.  לא תתאפשר חניה בשבתות וחגי ישראל.
 6.  בימים בהם צפויים או מתרחשים אירועים המצריכים התארגנות ביטחונית מיוחדת, או אירועים המצריכים התארגנות תפעולית מיוחדת, לא תתאפשר חניה במתחם כלל, למעט חנייה של כלי רכב מבצעיים, בתפקיד, של כוחות הביטחון וההצלה ושל גורמים נדרשים מטעם הקרן. הקרן תעדכן ככל הניתן בנוגע לאירועים אלה באתר הקרן אולם יתכנו מקרים שבהם הכניסה לא תתאפשר כלל גם ללא הודעה מוקדמת.
 7.  הנוהל מנוסח בלשון זכר אך הוא מכוון לנשים וגברים כאחד.

 

סוגי רישיונות ותנאים ברישיונות

 1. ישנם שני סוגי רישיונות כניסה לרכב – רישיון קבוע ורישיון חד פעמי.
 2.  רישיון כניסה קבוע יכול שיינתן לאדם מסוים ולרכב מסוים בלבד כך שרק כאשר מגיע אותו אדם (המציג תעודה מזהה) באותו הרכב שנקוב ברישיון יינתן לו להיכנס למתחם החניה. רישיון כניסה קבוע יכול שיינתן לאדם פלוני ללא ציון פרטי הרכב ובמקרה כזה (בכפוף להצגת תעודה מזהה) יינתן לו להיכנס למתחם החניה בכל כלי רכב.
 3.  רישיון כניסה קבוע או חד פעמי יכולים להיות מותנים באחד או יותר מהתנאים הבאים:
  1.  תנאי הנוגע לימי החודש או השבוע שבהם תקף הרישיון (למשל רק בראש חודש או רק לימי שני וחמישי, וברישיון חד פעמי רק ליום שלגביו התבקש הרישיון);
  2. תנאי הנוגע לחלקי היממה שבהם תקף הרישיון בהתאם לחלקי היממה הבאים:
   1) שעות הנץ: 03:00 לפנות בוקר – 07:00 בבוקר;
   2) שעות הבוקר: 07:00 – 14:00 (לא יינתן אישור קבוע לשעות אלה);
   3) שעות הערב: משעה 14:00 עד 03:00 לפנות בוקר;
   ג. תנאי הנוגע למשך זמן החניה שמאפשר הרישיון (שעה אחת, שעתיים וכדומה);
   ד. תנאי הנוגע למטרת הרישיון (רישיון להורדה והעלאה של נוסעים בלבד, רישיון לפריקת סחורה או ציוד בלבד);
   ה. תנאי הנוגע לחובת תיאום ההגעה מראש;
   ו. כל תנאי רלוונטי אחר.
   לנוהל זה מצורפים הטפסים הבאים:
   • טופס בקשה לרישיון קבוע לשעות הנץ מצורף לנוהל זה כנספח "א"
   • נוסח אישור רפואי לבעלי מוגבלות המגבילה את יכולת ההליכה באופן משמעותי מצורף לנוהל זה כנספח "ב"
   • נוסח תצהיר בדבר היותו של אדם "הפוקד את הכותל באופן קבוע בשעות הנץ" מצורף לנוהל זה כנספח "ג"

קריטריונים לרישיון קבוע לשעות הנץ (03:00 לפנות בוקר – 07:00 בבוקר)

 1.  מי שעומד באחד מן הקריטריונים הבאים רשאי להגיש בקשה לרישיון כניסה קבוע בשעות הנץ (03:00 לפנות בוקר – 07:00 בבוקר):
  1.  מי שהוא בעל מוגבלות רפואית המשפיעה על יכולת ההליכה שלו באופן משמעותי בהתאם לאישור רפואי (נספח "ב"), ופוקד את הכותל בשעות הנץ, באופן קבוע, 5 פעמים בשבוע לפחות (בין הימים ראשון לשישי) או ביום קבוע בשבוע בכפוף להגשת תצהיר בדבר היותו פוקד קבוע את הכותל בשעות הנץ (נספח "ג") או;
  2.  מי שמלאו לו 75 שנה ופוקד את הכותל בשעות הנץ, באופן קבוע, 5 פעמים בשבוע לפחות (בין הימים ראשון לשישי) או ביום קבוע פעם בשבוע לפחות בכפוף להגשת תצהיר בדבר היותו פוקד קבוע את הכותל (נספח "ג").
 2.  ספקים קבועים של הקרן שנדרשים להגיע בזמן הנץ
 3.  בכל מקרה של הגעה בימים מסוימים בשבוע או בחודש, או בחלק מסוים של היממה, יכול הרישיון להיות מוגבל לאותם ימים או חלקי היממה הרלוונטיים.
  13. בכל מקרה יוגבל הרישיון בזמן, לשעת חניה אחת או שתיים בלבד.

אופן הגשת הבקשה לרישיון כניסה קבוע בשעות הנץ

 1. ניתן להגיש את הבקשה בהתאם לנוהל זה כל עוד הוא עומד בתוקפו ומפורסם באתר האינטרנט של הקרן בכתובת www.thekotel.org.
 2.  ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  1.  באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected];
  2.  באמצעות וואצאפ שמספרו: 052-3216860
  3. באמצעות פקס' שמספרו: 02-6667014;
  4. באמצעות הגשה ידנית במעטפה סגורה עליה יצוין "בקשה לקבלת אישור כניסה לכותל" שתוגש למשרדי הקרן הממוקמים ברחבת הכותל המערבי (בית שטראוס).
 3.  הבקשה תוגש בצירוף המסמכים הבאים:
  א. טופס בקשה לרישיון כניסה קבוע ברכב לרחבת הכותל בשעות הנץ (נספח "א");
  ב. תמונת פספורט של המבקש;
  ג. צילום תעודת זהות של המבקש;
  ד. צילום רישיון רכב שלגביו מבוקש הרישיון (ככל שלא מבוקש רישיון לכל רכב);
  ה. אישור רפואי (נספח "ב") ככל שהדבר נדרש לפי הקריטריונים דלעיל, שתאריכו לא יותר משלושה חודשים לפני יום הגשת הבקשה;
  ו. תצהיר בדבר היותו של אדם "פוקד את הכותל באופן קבוע בשעות הנץ" (נספח "ג") ככל שהדבר נדרש לפי הקריטריונים דלעיל;

הליך אישור הבקשות

 1. הקרן תבחן את עמידת הבקשות על פי תנאי הזכאות המפורטים לעיל.
 2. בקשות לרישיון קבוע שתעמודנה בתנאי הזכאות תועברנה לבדיקת משטרת ישראל, אשר תבחן אותן בהתאם לנהליה. עם קבלת אישור המשטרה, תנפיק הקרן עבור המבקש שבקשתו אושרה רישיון כניסה לרכב.
 3. בקשות לרישיון חד פעמי שתעמודנה בתנאי הזכאות תאושרנה באופן טלפוני או בכל אופן אחר עליו תחליט הקרן.
 4. יודגש כי גם אם ניתן רישיון כניסה, קבוע או חד פעמי, אין הוא מבטיח את הכניסה בפועל שכן הכניסה בפועל הינה בכפוף להצגת אישורים מתאימים לסדרן בעת הכניסה בפועל, על בסיס מקום פנוי, על פי שיקול דעתה של הקרן בנוגע למצב התפעולי במתחם בעת הכניסה עצמה ובכפוף להנחיות משטרת ישראל והממונה.
 5.  בהגשת הבקשה, נותן המבקש את הסכמתו לכך שהקרן תפרסם באתר האינטרנט שלה את שמותיהם של מחזיקי הרישיונות וכי במסגרת הפרסום יופיע גם שמם והעילה בגינה יקבלו, אם יקבלו, את אישור הכניסה (למעט פרטים אודות המצב הרפואי שבגינו ניתן האישור).
 6.  מובהר כי כניסת הרכב לרחבת הכותל המערבי מותנית בזיהוי כלי הרכב באמצעות מערכת זיהוי ובקרה אשר בין היתר מצלמת את כלי הרכב.

סייגים

 1. הקרן ו/או משטרת ישראל רשאים שלא לאשר בקשה, או לאשרה בתנאים כאמור בסעיף 8 לעיל, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להנחיות משטרת ישראל והממונה.
 2.  הכניסה בפועל מותנית בהצגת תעודה מזהה ולעיתים אף בהצגת אישורים שונים לפי התנאים ברישיון ולפי הצורך, ובציות להוראות סדרני החניה. סירוב להציג תעודה מזהה או אישורים נדרשים או לציית לסדרני החניה יוביל לסירוב לאשר את כניסת הרכב למתחם.
 3.  בעל רישיון שתנאי מהתנאים המוקדמים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה חדל להתקיים לגביו (למשל הוא חדל מלהיות "פוקד את הכותל באופן קבוע", הוסרה המגבלה הרפואית או בוטל הצורך התפעולי שבגינו קיבל רישיון) חייב להודיע על כך מיידית לקרן.
 4.  הקרן רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בנוגע לעמידתו של בעל הרישיון בתנאים המוקדמים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה. נמצא כי בעל הרישיון לא עומד בתנאים המוקדמים ולא דיווח על כך לקרן רשאית הקרן לבטל את רישיונו, ללא התראה מראש ולהשעות או לבטל את זכאותו להגיש בקשה חדשה.
 5.  הקרן רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בדבר עמידתו של בעל הרישיון בתנאי הרישיון, כגון משך זמן החניה המאושר, חלקי היממה שבהם מותרת החניה וכדומה. נמצא כי בעל הרישיון לא עומד בתנאי הרישיון רשאית הקרן להורות לבעל הרישיון להוציא את רכבו מהמתחם וכן לבטל את רישיונו, ללא התראה מראש, ולהשעות או לבטל את זכאותו להגיש בקשה חדשה.
 6.  במקרי צורך דחוף ומיידי רשאית הקרן לבקש מבעל רישיון לפנות את רכבו מהמתחם גם אם הוא לא הפר את תנאי הרישיון ועל בעל הרישיון לפנות את רכבו במהירות האפשרית. סדרני הקרן רשאים לבקש מהחונים להשאיר את מפתחות הרכב בפיקדון אצלם. הם רשאים גם לדרוש מכל חונה להשאיר פרטי התקשרות עימו למקרה של צורך בפינוי הרכב או הזזתו. החונה מתחייב כי יהיה זמין לפנוי או הזזה כאמור בתוך 6 דקות מההתקשרות עימו וכי אמצעי ההתקשרות יהיה פעיל וזמין.
 7.  הקרן רשאית לשנות נוהל זה מעת לעת, לרבות עדכון הקריטריונים להגשת בקשה, ביטול הרישיונות הקיימים ודרישה להגשת בקשות מחודשת בהתאם לקריטריונים החדשים וכדומה, והודעה על כך תפורסם באתר הקרן.
 8.  בכל מקרה לא תתאפשר כניסת כלי רכב בעלי אופי מסחרי או שיווקי.

הוראות מעבר

 1. נוהל זה מבטל כל נוהל שקדם לו והוא יישאר בתוקפו כל עוד לא יפורסם נוהל חניה אחר במקומו.
 2. כל רישיונות החניה לפי הנוהל הקודם יישארו בתוקפם עד לתום מועד הרישיון.
 3. רישיונות חדשים יינתנו לפי הקריטריונים שבנוהל זה ועל המעוניין ברישיון להגיש בקשה חדשה לפי נוהל זה.
 4. מי שהגיש בקשה לאישור רישיון קבוע לפי הנוהל הקודם ובקשתו טרם אושרה, יתבקש להגיש בקשה חדשה בהתאם לנוהל המעודכן.
 5. מי שהגיש בקשה עד ליום תחילתו של נוהל זה והבקשה טרם אושרה ובינתיים תוקף רישיונם הקבוע פג וטרם קיבל רישיון חדש, יוארך רישיונו אוטומטית עד לתום 30 יום מפרסום נוהל זה והוא יתבקש להגיש בקשה חדשה בהתאם לנוהל המעודכן.

קבצים להורדה

 1. טופס בקשה לאישור לנץ  , תצהיר מתפלל קבוע בנץ , תצהיר רפואי נץ 

את הטפסים יש לשלוח למייל [email protected]

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .