西墙传承基金会

תיאורתחומיהאחריותשלהקרןלמורשתהכותלהמערבי(להלן–"הקרן"או"העמותה")שבאחריותמשרדראשהממשלה,נוסדהבחודשאוקטובר.הקרןהוקמהלצורךביצועעבודותפיתוח,שימורואחזקהשלהכותלהמערבי,ניהולהחפירותבמנהרותהכותל,פיתוחותשתית,תצוגהשלתערוכותוהוצאתפרסומיםבקשרלכותל.מטרתהשלהקרןהיאלהפוךאתהכותלהמערבי–שרידביתמקדשנו,לאבןשואבתלהמוניביתישראל,מתוךרצוןלהעמיקולהעציםאתהקשראליו.מידלאחרמלחמתששתהימיםהתחילמשרדהדתותאתמבצעחשיפתהכותלהמערבימבצעחפירהמסובךבונחפרהכותלמתחתלשכונותהמגוריםשנבנתהבצמודלו.שנהנחפרההמנהרהבקשייםגדוליםתוךחשיפהשלממצאיםארכיאולוגייםשרקהמילה"מדהימים"יאהלהם.עלהקרןלמורשתהכותלהוטללהמשיךבמבצעולהוציאולאורהעולם.בשיקולדעתוזהירותתוךהתחשבותבמכלולהיבטיםושיקוליםדתיים,תיירותיים,ארכיאולוגיים,ביטחונייםועוד,ובפיקוחהלכתיומדעיהמשיכההקרןבמלאכתהחשיפה,סנטימטראחרסנטימטר,כדילגלותאתירושליםבימיתפארתה.נחשפושכיותחמדה ממצאיםארכיאולוגייםחשוביםביותרלהבנתההיסטוריהשלהעיר.ונוצרה"מנהרתזמן"תרתימשמעאלימיהפארשלירושלים.פתיחתהמנהרותלקהלהרחבהצריכההתמודדותעםפתרונותהנדסייםובטיחותייםמורכביםחלקםייחודיים:טיפולבשפכים,הכשרתמסלוליהליכה,תעבורתנכים,מיזוג,שילוט,תאורה,יצירתעזריהדרכה,הכשרתמדריכים,מערכתהזמנותותחזוקהשוטפת.היוםפועלהאתר"מנהרותהכותל"כמרכזתיירותמשוכלל,ועובריםבומאותאנשיםמידייום,ובסךהכולמאזפתיחתועברובולמעלהמארבעהמיליוןמבקרים.ולמעשהמדוברבאתרהתיירותהמדהיםביותרבירושלים,אוליבישראלכולה.במקביללהסדרתהביקורבמנהרותהכותל,המשיכההקרןגםבפיתוחרחבתהכותלהמערבי.ריצוףהרחבהוהרחבתאזורהתפילה,מערךשירותים,הסדרתכיכרלתחבורההציבוריתוהכשרתחנייה,שילוטותאורה,שיפורמערךהביטחון,גדרותביטחון,בנייתביתנישמירה,הקמתפתחימילוטמהרחבה,מערכתתקשורתועוד.כלזאתבתאוםעםהמשרדיםהשוניםהנוגעיםבדבר:משרדהתיירות,המשרדלביטחוןפנים,משרדהתחבורה,עיריתירושליםועוד.בנוסףלאמורלעילבהיבטהחינוכימקיימתהקרןטקסיוסיוריבר/בתמצווהלמגזריםשונים,מעודדתביקוריחיילים,תיירים,תלמידים,משפחותועוד.הקרןהעמידהלרשותהמבקריםאתמדריכיה.לאחרונהעסוקההקרןבבנייתביתמורשתהקרןמרכזמבקרים,מרכזחינוכיומרכזמידעוכלאלויהוויחדמעיןקריתחינוךשתטמיעבמבקריםאתמורשתהכותלהמערבי.

“西墙传承基金会”是一个政府组织,由宗教部在1988年(犹太历第5748年)成立,宗旨在改善、开发和保存西墙(希伯来文称为“Kotel”)及其隧道。基金会的目的是要让西墙,我们圣殿唯一留下来的遗迹,成为广大犹太人启示的来源,这是出于犹太人要深化、强化他们和西墙关联的念想,以及冀望通过团结犹太人的精神、道德与民族性格,使得西墙成为犹太人恢复民族往日光荣的凭借。1967年在六日战争结束后,宗教部立即展开西墙的发掘工作,这是个非常复杂的考古项目,因为挖掘工作是在住宅区底下进行;这个住宅区是直接盖在西墙上方。发掘工作在条件异常艰难下进行了超过20年时间,所发掘出来的文物和发现只能用“令人赞叹”来形容。西墙传承基金会后来承接继续发掘的工作,还要将发现呈现在世人面前。在极度谨慎观照下,结合诸多方面的考量,包括各个犹太教派、观光客、考古、安全和其他方面,再加上“哈拉哈”(犹太宗教律法)的合规要求与科学性的监督,基金会在诸多限制和考量下继续西墙的发掘工作,一寸一寸地前进,为的就是把耶路撒冷往日的风华光彩揭露出来。我们发现了精美的装饰–考古发现对于我们了解这个城市的历史非常重要。我们还创设了“时光隧道”,它将我们带回耶路撒冷光荣正盛时的日子。西墙隧道对外开放代表背后历经许多工程与安全上的挑战,诸如:污水问题的解决;步道的铺设和便利残障人士的设计;空调、标识与照明的安装;导览人员的培训;建立预约系统;和形成有效率的维护系统等。今天,西墙隧道是一个非常成熟完善的观光景点,每天吸引了数百位访客,自对外开放起的访客数更已超过400万人次。事实上,这里也是耶路撒冷甚至可说是全以色列最有意思的观光景点之一。除了继续开发西墙隧道外,基金会也不断改善西墙广场。这包括为广场上层和祈祷层修建新地板、兴建卫生间、在西墙地区规划更合适的大众交通区域和停车场、标牌识别与照明、改善安保系统、安全围栏和警卫亭的设置、规划广场向外的避难救急路线、建立通讯系统等等。这些工作都是在协调相关政府部门之下才得以完成,例如旅游观光部、公共安全部、交通运输部、耶路撒冷市政府等。此外,基金会也致力于教育工作。基金会协助安排男子/女子成年礼的仪式、鼓励以色列国防军士兵、观光客、学生、家庭等的到访。基金会也培训了许多导览人员以服务广大群众。最近,基金会也着手兴建西墙传承基金会中心,作为教育与信息服务的用途,全部就集结成为一个综合性的教育基地,透过这个基地,访客将体会、理解到西墙的传承。

הורדה (1)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .