La Fundación del Patrimonio del Muro de los Lamentos

תיאורתחומיהאחריותשלהקרןלמורשתהכותלהמערבי(להלן–"הקרן"או"העמותה")שבאחריותמשרדראשהממשלה,נוסדהבחודשאוקטובר.הקרןהוקמהלצורךביצועעבודותפיתוח,שימורואחזקהשלהכותלהמערבי,ניהולהחפירותבמנהרותהכותל,פיתוחותשתית,תצוגהשלתערוכותוהוצאתפרסומיםבקשרלכותל.מטרתהשלהקרןהיאלהפוךאתהכותלהמערבי–שרידביתמקדשנו,לאבןשואבתלהמוניביתישראל,מתוךרצוןלהעמיקולהעציםאתהקשראליו.מידלאחרמלחמתששתהימיםהתחילמשרדהדתותאתמבצעחשיפתהכותלהמערבימבצעחפירהמסובךבונחפרהכותלמתחתלשכונותהמגוריםשנבנתהבצמודלו.שנהנחפרההמנהרהבקשייםגדוליםתוךחשיפהשלממצאיםארכיאולוגייםשרקהמילה"מדהימים"יאהלהם.עלהקרןלמורשתהכותלהוטללהמשיךבמבצעולהוציאולאורהעולם.בשיקולדעתוזהירותתוךהתחשבותבמכלולהיבטיםושיקוליםדתיים,תיירותיים,ארכיאולוגיים,ביטחונייםועוד,ובפיקוחהלכתיומדעיהמשיכההקרןבמלאכתהחשיפה,סנטימטראחרסנטימטר,כדילגלותאתירושליםבימיתפארתה.נחשפושכיותחמדה ממצאיםארכיאולוגייםחשוביםביותרלהבנתההיסטוריהשלהעיר.ונוצרה"מנהרתזמן"תרתימשמעאלימיהפארשלירושלים.פתיחתהמנהרותלקהלהרחבהצריכההתמודדותעםפתרונותהנדסייםובטיחותייםמורכביםחלקםייחודיים:טיפולבשפכים,הכשרתמסלוליהליכה,תעבורתנכים,מיזוג,שילוט,תאורה,יצירתעזריהדרכה,הכשרתמדריכים,מערכתהזמנותותחזוקהשוטפת.היוםפועלהאתר"מנהרותהכותל"כמרכזתיירותמשוכלל,ועובריםבומאותאנשיםמידייום,ובסךהכולמאזפתיחתועברובולמעלהמארבעהמיליוןמבקרים.ולמעשהמדוברבאתרהתיירותהמדהיםביותרבירושלים,אוליבישראלכולה.במקביללהסדרתהביקורבמנהרותהכותל,המשיכההקרןגםבפיתוחרחבתהכותלהמערבי.ריצוףהרחבהוהרחבתאזורהתפילה,מערךשירותים,הסדרתכיכרלתחבורההציבוריתוהכשרתחנייה,שילוטותאורה,שיפורמערךהביטחון,גדרותביטחון,בנייתביתנישמירה,הקמתפתחימילוטמהרחבה,מערכתתקשורתועוד.כלזאתבתאוםעםהמשרדיםהשוניםהנוגעיםבדבר:משרדהתיירות,המשרדלביטחוןפנים,משרדהתחבורה,עיריתירושליםועוד.בנוסףלאמורלעילבהיבטהחינוכימקיימתהקרןטקסיוסיוריבר/בתמצווהלמגזריםשונים,מעודדתביקוריחיילים,תיירים,תלמידים,משפחותועוד.הקרןהעמידהלרשותהמבקריםאתמדריכיה.לאחרונהעסוקההקרןבבנייתביתמורשתהקרןמרכזמבקרים,מרכזחינוכיומרכזמידעוכלאלויהוויחדמעיןקריתחינוךשתטמיעבמבקריםאתמורשתהכותלהמערבי.

“La Fundación del Patrimonio del Muro de los Lamentos” es un organismo gubernamental establecido por el Ministerio de Culto en 5748 (1988) a fin de fomentar, desarrollar y preservar el Kotel (Muro de los Lamentos) y sus túneles. El objetivo de la Fundación es hacer del Muro de los Lamentos –un remanente del Templo Sagrado– una fuente de inspiración para multitudes de judíos, que emana del deseo de ahondar y fortalecer los vínculos con él y hacer que sirva como un medio de restauración de la gloria pasada, consolidando el carácter espiritual, moral y nacional del pueblo judío. Inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, el Ministro de Culto comenzó el proyecto de exponer el Muro de los Lamentos, un proyecto arqueológico complicado por medio del cual la excavación se llevaba a cabo bajo un barrio residencial que fue construido precisamente contra el Muro. La excavación duró más de veinte años en condiciones sumamente difíciles mientras se descubrían hallazgos arqueológicos que solo pueden ser descritos como ‘impresionantes’. La misión de continuar este proyecto y traerlo al mundo fue encomendada a la Fundación del Patrimonio del Muro de los Lamentos. Con minucioso cuidado, tomando en cuenta diversas consideraciones religiosas, turísticas, arqueológicas, de seguridad y demás y con la supervisión halájica (ley religiosa) y científica, la Fundación continuó el proyecto de excavación, centímetro a centímetro, a fin de revelar Jerusalén en toda su antigua gloria.
Se descubrieron hermosos ornamentos, los hallazgos arqueológicos fueron sumamente importantes para entender la historia de la ciudad y fue creado un “túnel del tiempo” que nos lleva de regreso a los gloriosos días de Jerusalén. La apertura de los Túneles del Muro de los Lamentos al público en general significó enfrentarse a una variedad de asuntos complicados de ingeniería y seguridad: ocuparse del alcantarillado; preparar caminos para peatones y senderos para discapacitados; instalar aire acondicionado, señalización e iluminación; capacitar guías; establecer sistemas para reservar tours y crear sistemas de mantenimiento eficientes. Actualmente, los Túneles del Muro de los Lamentos constituyen un sitio turístico sofisticado que atrae a cientos de personas por día, con más de cuatro millones de visitantes desde la apertura. De hecho, este es uno de los sitios turísticos más asombrosos de Jerusalén y probablemente de todo el país. Además de trabajar en el desarrollo de los Túneles, la Fundación ha continuado desarrollando la Plaza del Muro de los Lamentos. Esto incluye un nuevo piso de la Plaza superior y de la Plaza de Oraciones, la construcción de aseos, la preparación de un área adecuada para el transporte público y estacionamiento en las inmediaciones del Muro, señalización e iluminación, mejoramiento del sistema de seguridad, vallas de seguridad y garitas, organización de rutas de escape/rescate desde la Plaza, instalación de un sistema de comunicaciones y más. Todo esto se ha hecho en coordinación con varias oficinas gubernamentales relacionadas, tales como los ministerios de Turismo, Seguridad Interna y Transporte, la Municipalidad de Jerusalén y demás. Además de lo anterior, la Fundación es muy activa en educación: organiza ceremonias de Bar/Bat Mitzvá y tours para diversos sectores, estimula visitas de soldados, turistas, estudiantes, familias y demás. La Fundación ha puesto sus guías a disposición de los visitantes. Últimamente, la Fundación ha estado involucrada en la construcción del Centro del Patrimonio del Muro de los Lamentos, un centro de educación e información, lo que en total se transforma en un complejo educativo que embeberá a sus visitantes en el patrimonio del Muro de los Lamentos.

הורדה (1)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

Reservar una excursión

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .