Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações

תיאורתחומיהאחריותשלהקרןלמורשתהכותלהמערבי(להלן–"הקרן"או"העמותה")שבאחריותמשרדראשהממשלה,נוסדהבחודשאוקטובר.הקרןהוקמהלצורךביצועעבודותפיתוח,שימורואחזקהשלהכותלהמערבי,ניהולהחפירותבמנהרותהכותל,פיתוחותשתית,תצוגהשלתערוכותוהוצאתפרסומיםבקשרלכותל.מטרתהשלהקרןהיאלהפוךאתהכותלהמערבי–שרידביתמקדשנו,לאבןשואבתלהמוניביתישראל,מתוךרצוןלהעמיקולהעציםאתהקשראליו.מידלאחרמלחמתששתהימיםהתחילמשרדהדתותאתמבצעחשיפתהכותלהמערבימבצעחפירהמסובךבונחפרהכותלמתחתלשכונותהמגוריםשנבנתהבצמודלו.שנהנחפרההמנהרהבקשייםגדוליםתוךחשיפהשלממצאיםארכיאולוגייםשרקהמילה"מדהימים"יאהלהם.עלהקרןלמורשתהכותלהוטללהמשיךבמבצעולהוציאולאורהעולם.בשיקולדעתוזהירותתוךהתחשבותבמכלולהיבטיםושיקוליםדתיים,תיירותיים,ארכיאולוגיים,ביטחונייםועוד,ובפיקוחהלכתיומדעיהמשיכההקרןבמלאכתהחשיפה,סנטימטראחרסנטימטר,כדילגלותאתירושליםבימיתפארתה.נחשפושכיותחמדה ממצאיםארכיאולוגייםחשוביםביותרלהבנתההיסטוריהשלהעיר.ונוצרה"מנהרתזמן"תרתימשמעאלימיהפארשלירושלים.פתיחתהמנהרותלקהלהרחבהצריכההתמודדותעםפתרונותהנדסייםובטיחותייםמורכביםחלקםייחודיים:טיפולבשפכים,הכשרתמסלוליהליכה,תעבורתנכים,מיזוג,שילוט,תאורה,יצירתעזריהדרכה,הכשרתמדריכים,מערכתהזמנותותחזוקהשוטפת.היוםפועלהאתר"מנהרותהכותל"כמרכזתיירותמשוכלל,ועובריםבומאותאנשיםמידייום,ובסךהכולמאזפתיחתועברובולמעלהמארבעהמיליוןמבקרים.ולמעשהמדוברבאתרהתיירותהמדהיםביותרבירושלים,אוליבישראלכולה.במקביללהסדרתהביקורבמנהרותהכותל,המשיכההקרןגםבפיתוחרחבתהכותלהמערבי.ריצוףהרחבהוהרחבתאזורהתפילה,מערךשירותים,הסדרתכיכרלתחבורההציבוריתוהכשרתחנייה,שילוטותאורה,שיפורמערךהביטחון,גדרותביטחון,בנייתביתנישמירה,הקמתפתחימילוטמהרחבה,מערכתתקשורתועוד.כלזאתבתאוםעםהמשרדיםהשוניםהנוגעיםבדבר:משרדהתיירות,המשרדלביטחוןפנים,משרדהתחבורה,עיריתירושליםועוד.בנוסףלאמורלעילבהיבטהחינוכימקיימתהקרןטקסיוסיוריבר/בתמצווהלמגזריםשונים,מעודדתביקוריחיילים,תיירים,תלמידים,משפחותועוד.הקרןהעמידהלרשותהמבקריםאתמדריכיה.לאחרונהעסוקההקרןבבנייתביתמורשתהקרןמרכזמבקרים,מרכזחינוכיומרכזמידעוכלאלויהוויחדמעיןקריתחינוךשתטמיעבמבקריםאתמורשתהכותלהמערבי.
A Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações é um órgão governamental estabelecido pelo Ministério da Religião em 5748 (1988) para cuidar, desenvolver e preservar o Kotel (Muro das Lamentações) e seus túneis. O objetivo da Fundação é fazer do Muro Ocidental – um remanescente de nosso Templo Sagrado – uma fonte de inspiração para multidões de judeus, desejosos de aprofundar e fortalecer sua conexão com ele e de que sirva como meio de restaurar a glória passada, consolidando o caráter espiritual, moral e nacional do povo judeu. Imediatamente após a Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, o Ministério da Religião iniciou o projeto de exposiçãodo Muro das Lamentações, um complicado projeto arqueológico no qual a escavação foi realizada em um bairro residencial construído contra o Muro. A escavação levou mais de 20 anos em condições muito difíceis, tempo em que foram encontrados achados arqueológicos que só podem ser descritos como “impressionantes”.
 
À Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações foi atribuída a tarefa de dar continuidade a este projeto e apresentá-lo ao mundo. Com atenção minuciosa, levando em conta várias considerações religiosas, turísticas, arqueológicas, de segurança e outras, com supervisão Haláchica (lei religiosa) e científica, a Fundação continuou com o projeto de escavação, centímetro por centímetro, para descobrir Jerusalém em todaa suaantiga glória. Adornos bonitos foram encontrados – descobertas arqueológicas extremamente importantes na compreensão da história da cidade.
 
E um “túnel do tempo” foi criado, levando-nos de volta aos dias de glória de Jerusalém. Abrir os Túneis do Muro das Lamentações ao público em geral significou lidar com uma variedade de questões complicadas de engenharia e segurança: esgoto; preparação de passagens para pedestres e caminhos acessíveis para deficientes; instalação de ar condicionado; sinalização e iluminação; formação de guias; estabelecimento de um sistema de reservas; e criação de sistemas de manutenção eficientes. Hoje, osTúneis do Muro das Lamentaçõessão um local turístico sofisticado, atraindo centenas de pessoas por dia, com mais de 4 milhões de visitantes desde sua abertura. Na verdade, este é um dos mais impressionantes locais turísticos de Jerusalém – talvez de todo o país. Além de trabalhar no desenvolvimento dos Túneis do Muro das Lamentações, a Fundação continuou a desenvolver aPraça do Muro das Lamentações. Isso incluiu o novo piso para a Praça Superior e a Praça de Oração, a construção de banheiros, preparação de uma área adequada para transporte público e estacionamento na área do Kotel, sinalização e iluminação, melhoria do sistema de segurança, cercas e cabines de segurança, organização de rotas de escape/resgate da Praça, configuração de um sistema de comunicação e muito mais. Tudo isso é feito em coordenação com os vários ministérios governamentais pertinentes, como os do Turismo, Segurança Interna e Transportes, o Município de Jerusalém e muito mais. Além disso, a Fundação é muito ativa na educação. Ela organiza cerimônias de Bar/Bat Mitzvá(a maioridade religiosa de meninos e meninas) e passeios para diversos setores, encoraja visitas de soldados, turistas, estudantes, famílias e muito mais. A Fundação disponibiliza seus guias aos visitantes. Recentemente, a Fundação esteve envolvida na construção do Centro do Patrimônio do Muro das Lamentações, um centro educacional e de informação, que, em conjunto, formarão um complexo educacional que irá incutir em seus visitantes a herança cultural do Muro Ocidental.
הורדה (1)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .