Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações

תיאורתחומיהאחריותשלהקרןלמורשתהכותלהמערבי(להלן–"הקרן"או"העמותה")שבאחריותמשרדראשהממשלה,נוסדהבחודשאוקטובר.הקרןהוקמהלצורךביצועעבודותפיתוח,שימורואחזקהשלהכותלהמערבי,ניהולהחפירותבמנהרותהכותל,פיתוחותשתית,תצוגהשלתערוכותוהוצאתפרסומיםבקשרלכותל.מטרתהשלהקרןהיאלהפוךאתהכותלהמערבי–שרידביתמקדשנו,לאבןשואבתלהמוניביתישראל,מתוךרצוןלהעמיקולהעציםאתהקשראליו.מידלאחרמלחמתששתהימיםהתחילמשרדהדתותאתמבצעחשיפתהכותלהמערבימבצעחפירהמסובךבונחפרהכותלמתחתלשכונותהמגוריםשנבנתהבצמודלו.שנהנחפרההמנהרהבקשייםגדוליםתוךחשיפהשלממצאיםארכיאולוגייםשרקהמילה"מדהימים"יאהלהם.עלהקרןלמורשתהכותלהוטללהמשיךבמבצעולהוציאולאורהעולם.בשיקולדעתוזהירותתוךהתחשבותבמכלולהיבטיםושיקוליםדתיים,תיירותיים,ארכיאולוגיים,ביטחונייםועוד,ובפיקוחהלכתיומדעיהמשיכההקרןבמלאכתהחשיפה,סנטימטראחרסנטימטר,כדילגלותאתירושליםבימיתפארתה.נחשפושכיותחמדה ממצאיםארכיאולוגייםחשוביםביותרלהבנתההיסטוריהשלהעיר.ונוצרה"מנהרתזמן"תרתימשמעאלימיהפארשלירושלים.פתיחתהמנהרותלקהלהרחבהצריכההתמודדותעםפתרונותהנדסייםובטיחותייםמורכביםחלקםייחודיים:טיפולבשפכים,הכשרתמסלוליהליכה,תעבורתנכים,מיזוג,שילוט,תאורה,יצירתעזריהדרכה,הכשרתמדריכים,מערכתהזמנותותחזוקהשוטפת.היוםפועלהאתר"מנהרותהכותל"כמרכזתיירותמשוכלל,ועובריםבומאותאנשיםמידייום,ובסךהכולמאזפתיחתועברובולמעלהמארבעהמיליוןמבקרים.ולמעשהמדוברבאתרהתיירותהמדהיםביותרבירושלים,אוליבישראלכולה.במקביללהסדרתהביקורבמנהרותהכותל,המשיכההקרןגםבפיתוחרחבתהכותלהמערבי.ריצוףהרחבהוהרחבתאזורהתפילה,מערךשירותים,הסדרתכיכרלתחבורההציבוריתוהכשרתחנייה,שילוטותאורה,שיפורמערךהביטחון,גדרותביטחון,בנייתביתנישמירה,הקמתפתחימילוטמהרחבה,מערכתתקשורתועוד.כלזאתבתאוםעםהמשרדיםהשוניםהנוגעיםבדבר:משרדהתיירות,המשרדלביטחוןפנים,משרדהתחבורה,עיריתירושליםועוד.בנוסףלאמורלעילבהיבטהחינוכימקיימתהקרןטקסיוסיוריבר/בתמצווהלמגזריםשונים,מעודדתביקוריחיילים,תיירים,תלמידים,משפחותועוד.הקרןהעמידהלרשותהמבקריםאתמדריכיה.לאחרונהעסוקההקרןבבנייתביתמורשתהקרןמרכזמבקרים,מרכזחינוכיומרכזמידעוכלאלויהוויחדמעיןקריתחינוךשתטמיעבמבקריםאתמורשתהכותלהמערבי.
A Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações é um órgão governamental estabelecido pelo Ministério da Religião em 5748 (1988) para cuidar, desenvolver e preservar o Kotel (Muro das Lamentações) e seus túneis. O objetivo da Fundação é fazer do Muro Ocidental – um remanescente de nosso Templo Sagrado – uma fonte de inspiração para multidões de judeus, desejosos de aprofundar e fortalecer sua conexão com ele e de que sirva como meio de restaurar a glória passada, consolidando o caráter espiritual, moral e nacional do povo judeu. Imediatamente após a Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, o Ministério da Religião iniciou o projeto de exposiçãodo Muro das Lamentações, um complicado projeto arqueológico no qual a escavação foi realizada em um bairro residencial construído contra o Muro. A escavação levou mais de 20 anos em condições muito difíceis, tempo em que foram encontrados achados arqueológicos que só podem ser descritos como “impressionantes”.
 
À Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações foi atribuída a tarefa de dar continuidade a este projeto e apresentá-lo ao mundo. Com atenção minuciosa, levando em conta várias considerações religiosas, turísticas, arqueológicas, de segurança e outras, com supervisão Haláchica (lei religiosa) e científica, a Fundação continuou com o projeto de escavação, centímetro por centímetro, para descobrir Jerusalém em todaa suaantiga glória. Adornos bonitos foram encontrados – descobertas arqueológicas extremamente importantes na compreensão da história da cidade.
 
E um “túnel do tempo” foi criado, levando-nos de volta aos dias de glória de Jerusalém. Abrir os Túneis do Muro das Lamentações ao público em geral significou lidar com uma variedade de questões complicadas de engenharia e segurança: esgoto; preparação de passagens para pedestres e caminhos acessíveis para deficientes; instalação de ar condicionado; sinalização e iluminação; formação de guias; estabelecimento de um sistema de reservas; e criação de sistemas de manutenção eficientes. Hoje, osTúneis do Muro das Lamentaçõessão um local turístico sofisticado, atraindo centenas de pessoas por dia, com mais de 4 milhões de visitantes desde sua abertura. Na verdade, este é um dos mais impressionantes locais turísticos de Jerusalém – talvez de todo o país. Além de trabalhar no desenvolvimento dos Túneis do Muro das Lamentações, a Fundação continuou a desenvolver aPraça do Muro das Lamentações. Isso incluiu o novo piso para a Praça Superior e a Praça de Oração, a construção de banheiros, preparação de uma área adequada para transporte público e estacionamento na área do Kotel, sinalização e iluminação, melhoria do sistema de segurança, cercas e cabines de segurança, organização de rotas de escape/resgate da Praça, configuração de um sistema de comunicação e muito mais. Tudo isso é feito em coordenação com os vários ministérios governamentais pertinentes, como os do Turismo, Segurança Interna e Transportes, o Município de Jerusalém e muito mais. Além disso, a Fundação é muito ativa na educação. Ela organiza cerimônias de Bar/Bat Mitzvá(a maioridade religiosa de meninos e meninas) e passeios para diversos setores, encoraja visitas de soldados, turistas, estudantes, famílias e muito mais. A Fundação disponibiliza seus guias aos visitantes. Recentemente, a Fundação esteve envolvida na construção do Centro do Patrimônio do Muro das Lamentações, um centro educacional e de informação, que, em conjunto, formarão um complexo educacional que irá incutir em seus visitantes a herança cultural do Muro Ocidental.
הורדה (1)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

האתר נמצא בשלבי בנייה 

programming

לכל שאלה או בעייה ניתן לפנות למייל [email protected] 

במידה ומצלמות האינטרנט המשדורות ביוטיוב לא עובדות ואתם עם מסנן תוכן יש לפנות לספק המסנן כדי לפתוח את השידור