Фонд наследия Стены Плача

תיאורתחומיהאחריותשלהקרןלמורשתהכותלהמערבי(להלן–"הקרן"או"העמותה")שבאחריותמשרדראשהממשלה,נוסדהבחודשאוקטובר.הקרןהוקמהלצורךביצועעבודותפיתוח,שימורואחזקהשלהכותלהמערבי,ניהולהחפירותבמנהרותהכותל,פיתוחותשתית,תצוגהשלתערוכותוהוצאתפרסומיםבקשרלכותל.מטרתהשלהקרןהיאלהפוךאתהכותלהמערבי–שרידביתמקדשנו,לאבןשואבתלהמוניביתישראל,מתוךרצוןלהעמיקולהעציםאתהקשראליו.מידלאחרמלחמתששתהימיםהתחילמשרדהדתותאתמבצעחשיפתהכותלהמערבימבצעחפירהמסובךבונחפרהכותלמתחתלשכונותהמגוריםשנבנתהבצמודלו.שנהנחפרההמנהרהבקשייםגדוליםתוךחשיפהשלממצאיםארכיאולוגייםשרקהמילה"מדהימים"יאהלהם.עלהקרןלמורשתהכותלהוטללהמשיךבמבצעולהוציאולאורהעולם.בשיקולדעתוזהירותתוךהתחשבותבמכלולהיבטיםושיקוליםדתיים,תיירותיים,ארכיאולוגיים,ביטחונייםועוד,ובפיקוחהלכתיומדעיהמשיכההקרןבמלאכתהחשיפה,סנטימטראחרסנטימטר,כדילגלותאתירושליםבימיתפארתה.נחשפושכיותחמדה ממצאיםארכיאולוגייםחשוביםביותרלהבנתההיסטוריהשלהעיר.ונוצרה"מנהרתזמן"תרתימשמעאלימיהפארשלירושלים.פתיחתהמנהרותלקהלהרחבהצריכההתמודדותעםפתרונותהנדסייםובטיחותייםמורכביםחלקםייחודיים:טיפולבשפכים,הכשרתמסלוליהליכה,תעבורתנכים,מיזוג,שילוט,תאורה,יצירתעזריהדרכה,הכשרתמדריכים,מערכתהזמנותותחזוקהשוטפת.היוםפועלהאתר"מנהרותהכותל"כמרכזתיירותמשוכלל,ועובריםבומאותאנשיםמידייום,ובסךהכולמאזפתיחתועברובולמעלהמארבעהמיליוןמבקרים.ולמעשהמדוברבאתרהתיירותהמדהיםביותרבירושלים,אוליבישראלכולה.במקביללהסדרתהביקורבמנהרותהכותל,המשיכההקרןגםבפיתוחרחבתהכותלהמערבי.ריצוףהרחבהוהרחבתאזורהתפילה,מערךשירותים,הסדרתכיכרלתחבורההציבוריתוהכשרתחנייה,שילוטותאורה,שיפורמערךהביטחון,גדרותביטחון,בנייתביתנישמירה,הקמתפתחימילוטמהרחבה,מערכתתקשורתועוד.כלזאתבתאוםעםהמשרדיםהשוניםהנוגעיםבדבר:משרדהתיירות,המשרדלביטחוןפנים,משרדהתחבורה,עיריתירושליםועוד.בנוסףלאמורלעילבהיבטהחינוכימקיימתהקרןטקסיוסיוריבר/בתמצווהלמגזריםשונים,מעודדתביקוריחיילים,תיירים,תלמידים,משפחותועוד.הקרןהעמידהלרשותהמבקריםאתמדריכיה.לאחרונהעסוקההקרןבבנייתביתמורשתהקרןמרכזמבקרים,מרכזחינוכיומרכזמידעוכלאלויהוויחדמעיןקריתחינוךשתטמיעבמבקריםאתמורשתהכותלהמערבי.

Фонд наследия Стены Плача – это государственная организация, созданная министерством по делам религий в 1988 году (5748 году по еврейскому календарю) с целью сохранения, развития и благоустройства комплекса Стены Плача и расположенных под ней туннелей. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы превратить единственную уцелевшую часть нашего священного Храма в источник вдохновения для евреев всего мира. Организация стремится увековечить нашу связь со Стеной Плача и сделать ее символом возрождения былой славы, способным укрепить национальный и моральный дух еврейского народа. В июне1967 года, сразу после окончания Шестидневной войны, министерство по делам религий начало проводить в районе Стены Плача археологические работы. Проект был очень сложным, поскольку раскопки велись под жилым кварталом, построенным в непосредственной близости от Стены. Сопряженная с массой трудностейработа продолжалась более 20 лет, и в ее результате были обнаружены невероятно ценные находки. Ответственность за дальнейшую реализацию проекта и открытие туннелей широкой публике была поручена Фонду наследия Стены Плача. Фонд продолжил проводить раскопки, сантиметр за сантиметром обнажая древние реликвии и раскрывая прошлое Иерусалима во всем его великолепии. Работы велись с большой основательностью, при этом принимались во внимание различные туристические, археологические и религиозные факторы, соображения безопасности, еврейские галахические постановления и научные требования. Среди археологических находок были обнаружены прекрасные орнаменты, представляющие большую ценность для понимания истории города. Был создан «туннель времени», отправляющий нас обратно в славное прошлое Иерусалима. Чтобы открыть туннели Стены Плача, было необходимо решить ряд технических задач и обеспечить требования безопасности: провести канализацию, подготовить дорожки для посетителей, оборудовать проходы для лиц с ограниченными возможностями, организовать системы указателей, освещения и вентиляции воздуха. Среди прочего требовалось провести обучение гидов, запустить программу бронирования мест и создать эффективную систему техобслуживания. В настоящее время туннели Стены Плача представляют собой тщательно организованный туристический объект, который ежедневно посещают сотни туристов. С момента открытия там побывало более четырех миллионов человек. Туннели можно по праву назвать одной из наиболее значимых достопримечательностей Иерусалима и, возможно, всего Израиля. Помимо подземных работ Фонд продолжает заниматься благоустройством площади перед Стеной Плача. Этот проект включает в себя смену тротуарных плит на верхней и молитвенной площадях, строительство туалетных комнат, подготовку указателей, освещения, парковки и мест для общественного транспорта в районе Стены, усовершенствование системы безопасности, охранных ограждений и кабин контролируемого входа и выхода, организацию системы связи и путей эвакуации. Этот проект проводится совместно с различными государственными учреждениями, в частности с министерствами туризма, транспорта и внутренней безопасности, мэрией Иерусалима и другими ведомствами. Помимо прочего Фонд активно занимается образовательными программами. Он организует бар мицвы и бат мицвы, а также экскурсии для различных групп населения: солдат, студентов, туристов, семей с детьми и других категорий посетителей. Экскурсионные путеводители теперь доступны на разных языках мира. В последние годы Фонд участвует в строительстве Центра наследия Стены Плача. Этот информационно-образовательный центр со временем станет частью большого комплекса, посвященного религиозно-историческому наследию Стены Плача.

הורדה (1)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

Book a tour