הגשת בקשה לכניסה רכב לכותל – בדיקה

קבלת אישור חניה חד פעמי:

האזור המתוחם בדרום רחבת הכותל. נועד בעיקרו לשרת את כוחות הביטחון ולהקל על הגעה לבעלי מגבלת נגישות, בעלי מגבלה רפואית וקשישים. על כן , כניסת כלי רכב לאזור זה (להלן : "המתחם")
כפופה לשיקולים ביטחוניים ולצרכיה של משטרת ישראל.
בנוסף, בתקופות בעלות רגישות ביטחונית. בהן יש צורך להקצות כוחות שיטור נוספים, המתחם עומד לרשות משטרת ישראל לפי הצורך. במקרים בהם יש קהל גדול ברחבה, או בשל אילוצי בטיחות , הכניסה עם רכב למתחם הינה מוגבלת מאוד.

לנוכח החשיבות בהנגשת הכותל המערבי לציבור וכן בצרכים התפעוליים , הרי שבימי שגרה (ימי חול, ועל בסיס מקום פנוי בלבד ) בדר"כ בשעות שאינן שעות פעילות , מתאפשרת כניסה חד פעמית בתאום מראש לרכב למתפללים ומבקרים מהסוגים הבאים :

 1. נכים בעלי מגבלת נגישות.
 2. בעלי מגבלה רפואית (כמו חולי אונקולוגיה, חולי דיאליזה וכדו'),
  בכיפוף להצגת מסמך רפואי.
 3. מבוגרים (מגיל 75)
 4. נשים בהריון מתקדם.
 5. יולדת (למשך חודש מהלידה)
 6. אורחים רשמיים של מדינת ישראל ודיפלומטים.
 7. אנשי דת ומנהיגי קהילות, חברי כנסת, שרים, אישי ציבור בתפקיד רשמי, שופטים, דיינים, חברי מועצת עיריית ירושלים, עיתונאים, בעלי תפקיד הקשורים לכותל המערבי ורבנים ראשיים לשעבר.
  בכפוף לשליחת טופס הצהרה חד פעמית
 8. חתנים וכלות מ – 5 ימים לפני החתונה ובמשך 7 ימי משתה (בהצגת הזמנה).
 9. תפילה מאורגנת בעת צרה.
 10. עצרת תפילה (רבני העצרת וספקים)
 11. תתאפשר כניסת כלי רכב למתחם לספקים, נותני שירות, בעלי תפקיד, אורחי הקרן ומוזמנים, על בסיס מקום פנוי לצורך הפעילות השוטפת של הקרן וכן תתאפשר כניסת ספקים.
 12. מוזמנים ונותני שירותים של מוסדות המצויים ברחבת הכותל ומוזמנים לאירועי הקרן למורשת הכותל.
 1.  בשעות תפילת נץ החמה תתאפשר כניסת כלי רכב על פי נוהל נפרד. – נוהל חניה בנץ
 2.  יצוין כי מעבר כלי רכב בשער יפו בין השעות 09:00 ל 18:00 הינו לכלי רכב מאושרים בלבד. מתפלל/מבקר המבקש להגיע בשעות אלו, עליו להסדיר את מעבר כלי הרכב בשער יפו באמצעות פניה לעירית ירושלים בטלפון * 2180 .
 3. אין כניסה של כלי רכב בשבתות וחגים למעט כלי רכב מבצעיים , בתפקיד , של כוחות בטחון ורפואה .
 4. לא תתאפשר כניסת כלי רכב בעלי אופי מסחרי או שיווקי .
 5. הנוהל נכתב בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים.
 6. החנייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד!! לא תתאפשר כלל אפשרות של שמירת מקום.
 1. לצורך התאום יש להתקשר מראש לטלפון 02-6260969 או במייל: [email protected]
 2. שעות המענה הינם בימים א' – ה' בין השעות 08:30-14:30.
 3. מובהר כי אין כל התחייבות לאפשר כניסה חד פעמית וכי הדבר תלוי במשתנים שונים
 4. המנויים לעיל
 5. החנייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד!! לא תתאפשר כלל אפשרות של שמירת מקום.

קבלת אישור חנייה קבוע:

אישור חנייה בשעות הנץ:

 1. כפי הידוע, סוגיית החנייה ברחבת הכותל בכלל ובזמן תפילת הנץ בפרט, הינה
  מורכבת. מחד, קיים מחסור במקומות חניה ברחבת הכותל בזמן נץ החמה. מאידך,
  ישנו ביקוש גבוה מצד מתפללים הזקוקים להחנות את רכבם בסמוך לכותל במועד זה.
 2. הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") ומשטרת ישראל עושות כל שביכולתן על מנת לאזן בין הצרכים השונים במסגרת מרחב הפתרונות המצומצם.
 3. במסגרת נוהל זה, מעוניינת הקרן להסדיר את אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור
  כניסה לכלי רכב לתפילת שחרית בשעות נץ החמה, תוך קביעת קריטריונים להגשת
  הבקשה ואישורה.
  יובהר, כי אישורי הכניסה שניתנו עד למועד פרסום נוהל זה יבוטלו תוך מתן הודעה על כך מראש, והמתפללים שהחזיקו באישורי כניסה כאמור יידרשו להגיש בקשה
  חדשה בהתאם לנוהל זה.
 4. אישורי הכניסה שיינתנו לזכאים יאפשרו חניה ברחבת הכותל המערבי החל משעה 3:00 בבוקר ועד השעה 7:00 (לעיל ולהלן: "שעות נץ החמה"). יובהר, כי קבלת אישור הכניסה לכלי רכב אינה מבטיחה מקום חניה ברחבת הכותל, והחניה תתאפשר על בסיס מקום פנוי ובהתאם להוראות משטרת ישראל.
 1. אדם העומד באחד מן הקריטריונים הבאים, יהא רשאי להגיש בקשה לקבלת אישור כניסה לרכב בשעות נץ החמה:
 2. מתפלל בקביעות בכותל המערבי בשעת נץ החמה וגילו מעל 70 שנה. מתפלל בקביעות בכותל המערבי בשעת נץ החמה בעל מוגבלות רפואית משמעותית המשפיעה על ההליכה. לעניין הקריטריונים המפורטים בסעיפים 2.1.2-2.1.1 , "בקביעות" – 5 ימים בשבוע לפחות (בין הימים ראשון – שישי) או לחילופין יום קבוע בשבוע שבו המתפלל מגיע לתפילת שחרית בשעת נץ החמה.
 3. ספק הקרן או ספק של ישיבות שהגישה אליהן הינה דרך רחבת הכותל המערבי, אשר ע"פ דרישת הקרן ו/או הישיבה (לפי העניין), נדרש להגיע לרחבת הכותל בשעות נץ החמה.
 1. הקרן תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בדבר עמידת בעלי אישורי הכניסה בתנאי נוהל זה.
 2. במקרים בהם יתגלה כי בעל אישור כניסה איננו "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהיר או שביצע שימוש באישור בחריגה מההרשאות שניתנו בו, תהא זכאית הקרן לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה מראש. במקרה כאמור יחויב בעל אישור הכניסה להחזיר את האישור שניתן לו על ידי הקרן מיד עם דרישתה הראשונה.
 3. הקרן תהא רשאית שלא לאשר בקשה ו/או לאשרה חלקית גם אם היא עומדת באחד מן הקריטריונים המפורטים לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה ו/או שיקול דעת משטרת ישראל.
 4. הקרן תהא רשאית לשנות את תנאי נוהל זה מעת לעת והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של הקרן.
 5. נוהל זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

אישור חנייה בשעות אחה"צ ולילה:

 1. מדי שנה, פוקדים את רחבת הכותל המערבי כ 12 מיליון מבקרים. רבים מהם מבקשים את עזרת הקרן למורשת הכותל המערבי בסוגיות נגישות שונות, ובכללן גישה לרכב וחניה ברחבת הכותל.
 2. סוגיית החניה בכותל היא בעייתית ומורכבת. בתוך שטח חניה קטן ביותר נדרשים להימצא פתרונות לרכבי משטרה וכוחות הביטחון, רכבים של בעלי מוגבלויות, רכבים מנהלתיים של גופים שונים הפועלים בכותל ובסביבתו, ועוד. הקרן למורשת הכותל עושה כל שביכולתה על מנת לאזן בין הצרכים השונים במסגרת מרחב הפתרונות המצומצם.
 3. על מנת לשפר את איכות השירות ומתוך ראיית החשיבות שבשמירה על שקיפות מלאה בנושא אישורי החניה בכותל, גובשו קריטריונים לכניסה והעמדת רכב ברחבת הכותל המערבי. יצוין כי הכניסה היא על בסיס מקום פנוי.
 4. במסגרת נוהל זה, מעוניינת הקרן להסדיר את אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור כניסה לכלי רכב, תוך קביעת קריטריונים להגשת הבקשה ואישורה.
 5. יובהר, כי אישורי הכניסה שניתנו עד למועד פרסום נוהל זה ימשיכו לעמוד בתוקפם, וזאת למעט אישורי כניסה שניתנו על בסיס קריטריון רפואי, אשר יבוטלו החל מתום תקופה של 45 ימים מפרסום נוהל זה. המעוניינים באישור כניסה בגין קריטריון רפואי יידרשו להגיש בקשה חדשה, בהתאם לנוהל זה.
 6. אישורי הכניסה שיינתנו לזכאים יאפשרו חניה ברחבת הכותל המערבי החל משעה 14:00 בצהריים ועד השעה 3:00 לפנות בוקר. יובהר, כי קבלת אישור הכניסה לכלי רכב אינה מבטיחה מקום חניה ברחבת הכותל, והחניה תתאפשר על בסיס מקום פנוי ובהתאם להוראות משטרת ישראל.

מי שעומד באחד מן הקריטריונים הבאים, יהא רשאי להגיש בקשה לקבלת אישור כניסה לרכב:

 • מתפלל קבוע – מתפלל אשר גילו מעל 50 ומגיע לכותל לפחות 3 פעמים בשבוע או ביום מסוים קבוע בשבוע. במקרה של הגעה ביום קבוע בשבוע, האישור יינתן עבור אותו היום בלבד.
 • אדם שמלאו לו 80 שנה – אדם שמלאו לו 80 שנה ופוקד את רחבת הכותל המערבי באופן קבוע פעם אחת בחודש לפחות.
 • רפואי – מי שהוא בעל מוגבלות רפואית משמעותית המשפיעה על ההליכה ופוקד את רחבת הכותל המערבי באופן קבוע פעם אחת בחודש לפחות.
  *יש לצרף אישור רפואי בנוסח המצורף לנוהל זה. מובהר כי לא יתקבל אישור בנוסח השונה מנוסח זה.
 • בתפקיד ועל פי צורך:
  • צרכי ביטחון ורפואה – על פי אישור המשטרה.
  • ספקים – ספקים קבועים של הקרן.
  • דירקטוריון הקרן ומשרד רה"מ – חבר באסיפה הכללית של הקרן ועובדים במשרד רה"מ, העומדים עם הקרן בקשרי עבודה.
  • עובדי הקרן למורשת הכותל המערבי – בהתאם להחלטת מנכ"ל הקרן.
  • עובדים/ספקים של ישיבות ואתרים בשטח רחבת הכותל – מנהלים ו/או ראשי ישיבות של ישיבות שבשטח רחבת הכותל.
  • פקידים במשרדים ממשלתיים ועירוניים שהם ומשרדם בקשרי עבודה עם הכותל המערבי.
  • עיתונאים לענייני דת וירושלים – יש לצרף תעודת עיתונאי ואישור המערכת.
 • רבנים
 • ראשי ישיבות אשר ישיבתם מונה למעלה מ- 200 תלמידים (בכפוף להגשת אסמכתאות).
 • אדמו"רים.
 • משפיעים – רבנים ורבניות אשר לדברי תורתם מתכנסים אלפי אנשים.
 • רבניות – נשות רבנים שקהילתם מונה למעלה מ- 3000 משפחות (בכפוף להגשת אסמכתאות).
 • בני אדמו"רים – בני אדמו"רים שקהילתם מונה למעלה מ- 1,500 משפחות (בכפוף להגשת אסמכתאות).
 • דיינים בבתי הדין הרבניים של המדינה מכהנים או בדימוס (בכפוף לשליחת העתק תעודת דיין).
 • רבני חילות בצה"ל.
 • רבני ערים ומועצות אזוריות.
 • שופטים בבתי המשפט בישראל מכהנים או בדימוס (בכפוף לשליחת העתק תעודת שופט).
 • חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.
 • ח"כים.
 • ראשי ערים.
 • חברי מועצת עירית ירושלים.
 1. מובהר ומודגש בזאת כי אישור הכניסה יאפשר חניה ברחבת הכותל המערבי למשך שעה אחת בלבד לכל היותר. הקרן תהא רשאית להורות לבעל אישור כניסה לפנות את רכבו במקרה של חניה למשך זמן העולה על שעה ואף לנקוט בהליכים נגד בעל האישור, לרבות השהייה או ביטול אישור הכניסה, על פי שיקול דעתה.
 2. כמו כן, אישור הכניסה יהא בתוקף למשך 24 חודשים ממועד קבלת האישור. לאחר מכן, תידרש הגשת בקשה חדשה בהתאם לנוהל שיפורסם באותה עת.
 3. הקרן תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בדבר עמידת בעלי אישורי הכניסה בתנאי נוהל זה.
 4. במקרים בהם יתגלה כי בעל אישור הכניסה איננו "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהיר ו/או שבטלו הנסיבות בגינן ניתן לו אישור הכניסה ו/או שביצע שימוש באישור בחריגה מההרשאות שניתנו בו, תהא זכאית הקרן לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה מראש. במקרה כאמור יחויב בעל אישור הכניסה להחזיר את האישור שניתן לו על ידי הקרן מיד עם דרישתה הראשונה.
 5. הקרן תהא רשאית שלא לאשר בקשה ו/או לאשרה חלקית גם אם היא עומדת באחד מן הקריטריונים המפורטים לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה ו/או שיקול דעת משטרת ישראל.
 6. הקרן תהא רשאית לשנות את תנאי נוהל זה מעת לעת, לרבות עדכון הקריטריונים להגשת בקשה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של הקרן.
 7. נוהל זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.
 • ניתן יהיה להגיש בקשה בהתאם לנוהל זה כל עוד הוא מפורסם באתר האינטרנט של הקרן, בכתובת: thekotel.org .
 • הבקשה תוגש בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות דוא"ל, לכתובת: [email protected] .
  • באמצעות פקס, שמספרו: 02-6667014 .
  • באמצעות הגשה ידנית במעטפה סגורה עליה יצוין "בקשה לקבלת אישור כניסה לכותל" למשרדי הקרן, הממוקמים ברחבת הכותל המערבי (בית שטראוס).
  • באמצעות הטופס האינטרנטי בעמוד זה
 1. הקרן תבחן את עמידת הבקשות בתנאי הזכאות המפורטים לעיל.
 2. בקשות שתעמודנה בתנאי הזכאות תועברנה לבדיקת משטרת ישראל, אשר תבחן אותן בהתאם לנהליה.
 3. עם קבלת אישור המשטרה, תנפיק הקרן עבור המבקש שבקשתו אושרה אישור כניסה לרכב.
 4. יודגש כי הכניסה בפועל תהא על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של משטרת ישראל.
 5. בהגשת הבקשה, נותן המתפלל את הסכמתו לכך שהקרן תפרסם באתר האינטרנט שלה את שמותיהם של מחזיקי האישורים וכי במסגרת הפרסום יופיע גם שמם והעילה בגינה יקבלו, אם יקבלו, את אישור הכניסה (למעט אישור שניתן על בסיס רפואי).
 6. מובהר כי כניסת הרכב לרחבת הכותל המערבי מותנית בזיהוי כלי הרכב באמצעות מערכת זיהוי ובקרה אשר בין היתר מצלמת את כלי הרכב.
 1. לאחר שנשלחה אליכם הודעה שהכרטיס אושר והונפק. ישלח אליכם קישור לתשלום על סך 20 ₪.
 2. לאחר התשלום ניתן לאסוף את הכרטיס מהלובי בכניסה למנהרות הכותל בימים א' – ה' 24 שעות. כרטיס שהתשלום עבורו בוצע עד השעה 15:00 יוכל לאסף מאותו יום . לאחר שעה זו האסוף יתבצע ביום למחרת

שימו לב: יש לשלם רק לאחר הודעה על הנפקת הכרטיס ולא קודם לכן.

 

קריטריונים ודפי הגשה.

 

סיבת בקשה: אישי ציבור –                                                  

תת סיבה:                                                                       

 • אדמו"ר : טופס בקשה
 • בני אדמו"רים : טופס בקשה + מסמך המעיד כי קהילתן מונה למעלה מ – 1500 משפחות
 • דיינים ושופטים : טופס בקשה + כרטיס תעודת דיין / שופט
 • ח"כים : טופס בקשה
 • חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל : טופס בקשה
 • חברי מועצת עירית ירושלים : טופס בקשה
 • משפיעים : טופס בקשה
 • נהגי אדמו"רים : טופס בקשה + אישור נהג יחיד
 • נהג ראש ישיבה : טופס בקשה + אישור שהישיבה מונה למעלה מ 1000 תלמידים + אישור נהג יחיד
 • ראש ישיבה : טופס בקשה + אישור שהישיבה מונה למעלה מ – 200 תלמידים מטעם המוסד + תצהיר אישור ראש ישיבה מטעם המוסד
 • ראשי ערים : טופס בקשה
 • רבני חילות בצה"ל : טופס בקשה
 • רבני ערים ומועצות אזוריות : טופס בקשה
 • רבניות : טופס בקשה + מסמך מטעם הקהילה המעיד כי קהילתן מונה למעלה מ – 3000 משפחות

בתפקיד: –

תת סיבה:

 • דירקטוריון הקרן ומשרד ראש הממשלה : טופס בקשה
 • ספק קבוע של הקרן : טופס בקשה
 • עובד הקרן: טופס בקשה + אישור מנכ"ל הקרן
 • עובד / ספק של ישיבות ואתרים בשטח רחבת הכותל: טופס בקשה
 • עיתונאים לענייני דת וי-ם : טופס בקשה + אישור כתב לענייני דת וי-ם
 • פקידים במשרדי ממשלה ומשרדים עירוניים שמשרדם עומד בקשרי עבודה עם הכותל : טופס בקשה
 • צורכי ביטחון ורפואה : טופס בקשה + אישור החלטת המשטרה

 

גיל:

תת סיבה:

 • גיל (נץ) – מעל גיל 70: טופס בקשה לשעות הנץ + תצהיר מתפלל קבוע בשעות נץ החמה חתום ע"י עו"ד / שופט / דיין + צילום ת.ז.
 • מעל גיל 80 : טופס בקשה

מתפלל קבוע מעל גיל 50

תת סיבה: אין תת סיבה : טופס בקשה + תצהיר מתפלל קבוע חתום ע"י עו"ד  / שופט / דיין

רפואי:

תת סיבה:

 • רפואי : טופס בקשה + תצהיר רפואי
 • רפואי ( נץ ) : טופס בקשה + תצהיר רפואי + תצהיר מתפלל קבוע בשעות נץ החמה חתום ע"י עו"ד / שופט / דיין
 • משך הטיפול בבקשה לוקח זמן. לפחות חודש.
 • נעדכנך לכשתאושר הבקשה / לא תאושר. נעדכנך בהודעת מייל / סמס בכתובת שציינת במסמך הבקשה.
 • התשלום יתבצע רק לאחר אישור כי הכרטיס הופק.
 • את הכרטיס ניתן יהיה לקבל בדלפק הכניסה למנהרות הכותל לאחר אישור התשלום. 24 שעות.
 • הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.
 • אינו תקף בחגים/מועדים ובאירועים המוניים וכן בזמנים מיוחדים בהתאם להחלטת המשטרה.
 • מובהר כי כניסת הרכב לרחבת הכותל המערבי מותנית בזיהוי כלי הרכב באמצעות מערכת
 • זיהוי ובקרה אשר בין היתר מצלמת את כלי הרכב.
 • מעת לעת יערכו בדיקות בדבר עמידת בעלי אישורי הכניסה בתנאי הנוהל.

להגשת הטופס יש לאשר

מצלמות הכותל

L side bar pic

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל

 
 

הקרן למורשת הכותל המערבי מפעילה מוקד טלפוני להזמנת סיורים באתרי הכותל ובירושלים.
המוקד פועל בימי ראשון עד חמישי
בין השעות 8:30 – 17:00
בטלפון: 5958*
נשמח לתת לכם שירות.

מידע
למבקר

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

המסע לירושלים

חדש – מרכז שרשרת הדורות

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש! – מרכז מבקרים שער השמים

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור